Докладът “Ключови компетентности и умения за успех на 21 век – от закон към практика” е специално издание на ежегодния ни мониторингов доклад.

Неговата цел е да представи детайлна картина на приложението на ключовите компетентности, регламентирани в чл. 77 от Закона за предучилищни и училищно образование в подзаконовите нормативна актове. В хода на доклада можем да проследим как ключовите компетентности намират своето място в определящите обучението на учениците документи като: стратегии, наредби, учебни програми и национални програми за развитие на образованието. Мненията на представители на различните заинтересовани страни допълват анализа с важни послания от действителността. Както и в предишните ни доклади, така и в този, в Разкази от реалността представяме гледните точки на професионалисти от сферата.

Докладът е изготвен въз основа на реализирано от нас задълбочено проучване “Ключови компетентности – от Закон към практика”. В рамките на проучването събрахме и анализирахме данни, интервюирахме представители на различни заинтересовани страни като: родители, ученици, учители, директори, експерти от администрацията, университетски преподаватели и управители на фирми, обучаващи учители. Всичко това ни помогна да откроим основни изводи за ключовите компетентности, заложени в чл. 77 на ЗПУО по отношение на следните аспекти:

  • По какъв начин те са доразвити в ключови подзаконови нормативни актове
  • Какво предлага системата за продължаваща квалификация на учителите във връзка с тяхната подготовка да развиват ключовите компетентности в класната стая.

Проучването и докладът “Ключови компетентности и умения за успех – от закон към практика” са изготвени в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0050 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развитието на ключови компетентности у учениците“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече за останалите дейности в проекта можете да прочетете ТУК

Изтеглете доклада и проучването тук:

Comments are closed.