12 June, 2018
/ Comments Off on Европейският парламент прие доклад за модернизирането на образованието
/ in news
/ By edu

Днес, 12 юни 2018 г., Европейският парламент гласува Доклад относно модернизирането на образованието в ЕС. Въпреки че образованието и обучението са от компетентността на държавите членки, ЕС играе жизненоважна подпомагаща роля по отношение определянето на предизвикателствата и целите и насърчаването и обмена на най-добри практики. Именно това прави този доклад важен за последващи реформи в образователните системи на национално ниво, които да насърчават нови и ефективни методи на учене, преподаване и оценка, подходяща образователна инфраструктура и среда, която да стимулира развиването на ключови умения и компетенции у младите хора. Докладът очертава настоящата ситуация и предизвикателства в няколко сфери и дава препоръки за тяхното развитие:

  • Познанието като ключов икономически ресурс и източник на благополучие за гражданите
  • Променящата се реалност в образованието и свързаните с нея предизвикателства
  • Образование и грижи в ранна детска възраст
  • Училищно образование
  • Висше образование
  • Учителят като гарант на качественото преподаване

Той призовава държавите членки да подкрепят създаването на Европейско образователно пространство, като препоръчва задълбочаването на някои от най-успешните политики и процеси, свързани с образование (Болонския процес, Еразъм + и др.) и отчита нуждата от нови мерки за справяне с предизвикателствата днес.

По време на дебат в Европейския парламент относно Доклада за модернизирането на образованието в ЕС, българският евродепутат и съ-основател на Образование България 2030 Ева Майдел посочи Образование България 2030 като успешен пример за застъпническо обединение и междусекторна платформа, която допринася активно за по-качествено образование в България като обединява публичния, частния и гражданския сектор за мониторинг, информиране и застъпничество за системни промени в образованието. Прочетете цялото изказване тук:

“Приветствам доклада относно модернизирането на образованието в ЕС и смятам, че той е стъпка напред в гарантирането на качествено образование за всички на територията на ЕС и в задаването на още по-амбициозни общи цели за системни промени на национално ниво. Образователните реформи, които трябва да отговорят не само на настоящето, но и на бъдещето, изискват политическа воля и силна обществена подкрепа – от съвместното им изготвяне до ефективното им прилагане с участието на всички заинтересовани страни.

Често акцентираме върху ключовата роля на участието на всички заинтересовани страни, но аз бих отишла дори по-далеч – да насърчим създаването на Национални алианси за качествено образование на територията на ЕС. Такъв пример в България е неправителствената организация Образование България 2030 – застъпническо обединение на граждански, бизнес и публичен сектор, чиято мисия е повишаване качеството на образованието в страната до 2030 г. Мрежата от над 40 организации и експерти работи активно по постигането на измерими цели чрез мониторинг на напредъка по ключови индикатори, информиране на обществеността за предизвикателства и възможни решения и превръщането им в образователни политики чрез застъпничество. Подобни обединения са жизненоважни за модернизирането на образованието на национално ниво и за конструктивния и резултатен диалог между заинтересованите страни в общата визия за качествено образование за всички.”

Comments are closed.