27 November, 2018
/ Comments Off on Образованието на бъдещето: гъвкавост, адаптивност и приложимост
/ in news
/ By edu

За първи път водещи организации в сферата на образованието в България, сред които и ние от Образование България 2030, обединиха усилия за мащабен форум, който да постави ключовите въпроси, свързани с бъдещето на образованието в България и да представи препоръки към Министерство на образованието и науката под формата на измерими краткосрочни цели.

Форум „Образование: за бъдеще” е най-голямото събитие за образование в страната през 2018 г. Той се проведе на 23-24 ноември в София. Зад него стоят съвместните усилия на организации, които устойчиво работят за подобряване на качеството на образованието в страната – фондация „Америка за България”, фондация „Заедно в час”, Industry watch, Икономедиа, Музейко, сдружение Образование България 2030, Тръст за социална алтернатива, Център за приобщаващо образование, Център за творческо обучение, Американска търговска камара в България. Форумът се проведе и със сътрудничеството на Министерството на образованието на науката. В него взеха участие представители над 60 бизнес компании, 2 търговски камари и 30 експертни граждански и браншови организации.

Отчитайки:

 • Образованието като водещ приоритет на правителството;
 • Положителните тенденции като увеличаване на средствата за образование, промяна на модела на финансиране, обвързано с резултатите, реформи на ключови политики в предучилищно и училищно, висше и професионално образование;
 • Данните от последния мониторинг на образованието и обучението на ЕК за 2018 г., които показват, че темповете на реформите все още не съответстват на мащаба на предизвикателствата пред българското образование (над 40 % функционална неграмотност сред 15-годишните ученици, 12,7 % преждевременно напуснали системата на образованието);
 • Предизвикателствата пред младите хора да се реализират успешно, професионално и личностно, поради липса на ключови умения за света днес и за бъдещето;
 • Липсата на квалифициран човешки ресурс като основна пречка пред продължаващия растеж на индустриите с добавена икономическа стойност,

10-те организации зад Форум „Образование: за бъдеще” се обединяваме около ключови краткосрочни цели за образованието, изведени от дискусиите с всички заинтересовани страни в рамките на двудневния форум, и заявяваме подкрепата си за постигането на тези цели с всички възможни инструменти на работата ни:

 1. Организация на образованието
 • Държавна политика за овластяване на училището чрез инструментите на делегирания държавен бюджет;
 • Автономия на училищното ръководство при управлението на човешките ресурси, създаването на учебно съдържание и организирането на учебен процес с оглед на конкретните нужди на училището и с цел постигане на ДОС;
 • Съществено по-висок процент на гъвкавост в учебните планове и програми – според нуждите и интересите на учениците, както и профила на училището;
 • Създаване на инструменти за измерване на резултатите в образованието, които отразяват изискванията за развиване на умения на 21-ви век, вкл. промяна в съдържанието на НВО и ДЗИ и осъвременяване на изпитните програми за получаване на диплома за професионална квалификация.
 1. Подготовка и подкрепа на учителите
 • Реформиране на университетските програми за подготовка на учители;
 • Повече практическа подготовка за бъдещите учители, по възможност в няколко институции с различен профил;
 • Привличане на повече студенти по педагогика или педагогика на обучението по даден предмет чрез стипендии за определени социални групи (например мъже или хора с ниски финансови възможности) и по-лесен достъп до обученията (например да не са концентрирани само в няколко големи градове);
 • Осигуряване на качествена подкрепа за учителите, когато започнат работа в училище, вкл. чрез ментори, които им дават обратна връзка за учебните часове и им помагат при планирането, оценяването и др. Същевременно да се повиши капацитетът на действащите учители да бъдат наставници и ментори;
 • Продължаващи обучения за учителите, свързани с развиване на уменията, които искаме да развиваме и у децата (критично мислене, емоционална интелигентност, лидерски умения, дигитални умения);
 • Развитие на мениджърските умения на учителите и директорите – учителят на бъдещето трябва да може да управлява процеси. Бизнесът ще подпомогне този процес;
 • Да се въведе цикъл на обратна връзка за ефективността на квалификационните обучения;
 • Активна и дългосрочна кампания за подобряване на имиджа на учителя. Нулева толерантност към агресията срещу учители.
 1. Създаване на образователна екосистема
 • Възможност за професионалисти от бизнеса и университетски преподаватели да преподават на ученици като гост-учители, без да им е необходима педагогическа правоспособност. Бизнесът ясно изрази готовност да съдейства;
 • Дългосрочна визия и действия – извън рамките на един политически мандат;
 • Показване и мултиплициране на моделите на успешните училища и добрите примери в системата;
 • Създаване на екосистема за иновации в образованието: достатъчна свобода за създаване на нови модели на училища с участието на университети и бизнес в организацията на училището, преподаването и разработването на учебни програми; споделянето на работещи практики; разбирането, че провалът не се наказва; постоянна квалификация на учителите.
 • Формулиране на стандарти за оценка на качеството в сферата на образованието – бизнесът може да съдейства със своя опит.
 1. Потенциалът на технологиите за образование на бъдещето
 • Трайно присъствие на технологиите в образованието и “безшевно” включване на технологиите в учебния процес по всички предмети – с цел да улесняват комуникацията между учител и ученици; за създаване на виртуални педагогически общности; за формиращо и сумативно оценяване; за да позволяват индивидуализиран подход в преподаването;
 • Възприемане на технологиите като част от училищната инфраструктура, а достъпът до интернет – безусловен на територията на училището;
 • Повишаване на уменията на учителите за интегриране на технологиите в учебния процес.
 1. Професионалното образование на бъдещето
 • Динамичност в обновяването на учебни програми със съдействието на бизнеса;
 • Осъвременяване на изпитните програми за получаване на диплома за професионална квалификация;
 • Повече и по-ефективна практическа подготовка в професионалното образование. Възможност практиката да бъде организирана на по-дълги сегменти;
 • Професионалното образование да развива ключови умения и компетенции – за учене през целия живот, меки умения, базови дигитални умения, които ще са важни за всяка една професия на бъдещето. Подготовка по клъстери от умения;
 • Реално съобразяване на план-приема с реалните нужди на бизнеса;
 • Подобряване на информационно-аналитичния капацитет на национално ниво за професии на бъдещето и търсените за тях компетентности;
 • Структуриране на сътрудничеството между училищата и фирмите, така че партньорството да е ориентирано към конкретни резултати.
 1. Ранен старт към уменията на бъдещето
 • Стимулиране на бизнеса да инвестира в ранното образование чрез данъчни облекчения;
 • Създаване на иновативни” детски градини по модела на иновативните училища;
 • Приемане на стандарти за ранно детско развитие, които са логически обвързани със стандартите на предучилищно образование. В яслите да се въведе елементът на обучение, възпитание и стимулиране на децата, а не само грижа.

Comments are closed.