22 August, 2019
/ By edu

Днес Образование България 2030 и Национална мрежа за децата обединихме позициите си в споделено становище до Министерство на образованието и науката. То касае предложения от МОН проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за общообразователната подготовка. 

Какво означават на практика промените, предложени от МОН?

Предлаганите промени имат за цел да премахнат изцяло годишното тематично разпределение, което учителите трябва да подготвят в началото на всяка учебна година, както и всички административни изисквания, свързани с него. 

Какво представлява годишното тематично разпределение? 

Годишното тематично разпределение се подготвя в началото на всяка учебна година от учителите и представлява своеобразен график на темите, които ще бъдат преподавани във всеки един от часовете по съответния предмет. Към момента това планиране е силно формално и представлява по-скоро административна тежест. В същото време се залага на подход на планиране на урочни единици, т.е. каква е темата/урока, който ще бъде преподаван в конкретния час. 

Каква е нашата позиция относно предложените промени? 

Приветстваме усилията на Министерството на образованието и науката да осигури повече гъвкавост за учителите при планирането на обучението в класната стая и да намали административната тежест в училище. В същото време обаче считаме за важно да се запази очакването учителят да продължава да планира обучението на учениците през годината, без това да е обвързано със сериозни административни задължения. Още повече обръщаме внимание, че досегашният начин на планиране на уроци – на базата на урочни единици – следва да бъде преориентиран към планиране на база урочни цели. Така уроците ще бъдат по-ясно обвързани с очакваните резултати от обучението на учениците, а фокусът се поставя върху това, което следва да постигнат учениците, а не върху това, което трябва да преподаде учителят. 

Пълния текст на становището:

Сдружение „Образование България 2030“ и “Национална мрежа за децата” приветстват усилията на Министерството на образованието и науката да осигури повече гъвкавост за учителите във връзка с планирането на  методическата им работа за изпълнение на заложените цели за обучението на учениците. Смятаме, че намаляването на административните изисквания, свързани с разработването и използването на годишно тематично разпределение от учителя е положителна стъпка в правилната посока. 

Приветстваме отпадането на формалните изисквания за представяне на годишното тематично разпределение пред директор/РУО и за задължителното преструктуриране, уредени в чл. 14 и чл. 15 в Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. Тези изисквания пораждат допълнителна административна тежест за учителите и директорите, създават ограничения за учителите да адаптират обучителния материал в съответствие с нуждите на учениците и не могат да гарантират пълноценното изпълнение на заложените очаквания за резултатите от обучението на учениците. 

Същевременно обаче изразяваме притеснението си от цялостното премахване на очакванията към учителите да разработят и използват годишен/срочен план за обучението на учениците. Липсата на какъвто и да е план или друг инструмент, по който учителят да се ръководи при планирането и преподаването на своите уроци, крие риск част от учителите да не структурират и управляват обучителния процес ефективно и да не изпълняват заложените очаквани резултати от обучението на учениците. 

Наред с това планирането на обучителната дейност от учителите е все още изцяло насочено към планиране на база урочни единици (теми). Вярваме, че този подход отдалечава учителя и учениците от целенасоченото и съзнателно постигане на очакваните резултатите от обучението на учениците. Планирането на база урочна единица (тема) посочва какво ще преподава учителят по време на часа (фокус върху учителя), но не е и каква е целта на урока – а именно учениците да постигнат заедно определена цел (фокус върху ученика). Вярваме, че предефинирането на подхода на планиране на уроците на учителите от урочни единици към урочни цел ще допринесе за по-доброто ангажиране и мотивиране на учениците, както и за по-ефективното изпълнение на очакваните резултати от обучението на учениците. За целта следва да бъде предложена допълнителна подготовка за учителите за усвояването и прилагането на подход на планиране на уроците, ориентиран към планиране на урочни цели. Необходимо е да се инвестира целенасочено в подобряване уменията на учителите за планиране. 

Ето защо подкрепяме премахването на изискванията учителите да разработват и представят годишно тематично разпределение в досегашния му формат. В същото време обаче предлагаме да се запази отговорността на учителя да планира и структурира обучението чрез планиране годишен или срочен план с урочните цели, пряко обвързани с очакваните резултати от обучението на учениците. Този план следва да служи единствено за нуждите на учителя за планиране и изпълнение на обучението в класната стая. Учителят разработва и актуализира плана по своя преценка и в съответствие с учебните програми, нуждите и постигнатия напредък на учениците. Подготвеният от учителя план следва да остане освободен от съществени административни изисквания. Въпреки това той (планът) трябва да бъде представян пред служител на инспектиращия орган по време на проверка. 

В заключение подкрепяме предложените промени, свързани с отпадането на годишното тематично разпределение. В същото време обаче считаме за необходимо да се запази задължението на учителя да планира и структурира обучението на учениците с подход, ориентиран към преподаване и постигане на урочни цели, съответстващи на очакваните резултати от обучението на учениците.

 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*