04 October, 2019
/ in news
/ By edu

Новият мониторингов доклад на Европейската комисия за образование и обучение беше представен преди дни от комисаря по образованието, културата, младежта и спорта – Тибор Наврачич. За осма поредна година ЕК предлага задълбочен анализ на развитието на образованието за всяка държава членка на съюза. Тазгодишното издание на доклада поставя фокус върху учителите и разглежда развитието на ключови за образованието политики. 

Докладът за България показва, че тенденциите в образованието не са се променили съществено в сравнение с миналата година. Изключение правят два показателя, по които се наблюдава значителна промяна – делът на децата обхванати в системата на предучилищното образование (над 4-годишна възраст) и нивото на заетост на наскоро завършилите образованието си (между 20 и 34 години). 

През 2018 г. намалява делът на децата, обхванати в предучилищно образование и грижа (от 4-годишна възраст до започване на задължителното образование). Ако през 2017 г. 86.5% от децата в тази възраст са били обхванати от системата на предучилищното образование, то през 2018 г. този дял намалява до 83.9% (при 95.4% средно за ЕС). В същото време едва 9,4 % от децата под 3 годишна възраст са записани в заведения за детски грижи (при 34.2% средно за ЕС). Причините за това са различни – от липса на детски заведения до невъзможност на родителите да заплащат таксите за посещение. 

Тази тенденция е най-притеснителна за децата, чийто майчин език не е български. Колкото по-дълго време прекарват извън системата на грижа и образование, толкова по-трудно за тях е да компенсират ограниченията на своя произход и да постигат високи резултати по-късно в училище и в живота. Предприетите мерки за финансиране на разходите за такси за посещаване на детски градини и допълнително обучение по български език за деца, чийто майчин език е различен от българския, следва да бъдат надградени с мерки за повишаване качеството на грижа и образование във всички детски заведения в страната. 

В същото време е налице положителна тенденция при заетостта на наскоро завършилите основно или средно образование на възраст между 20 и 34 години. Тази тенденция можем да разглеждаме в контекста на професионалното образование и обучение (ПОО). Въпреки че през 2017 г. по-малко ученици избират да се обучават в професионални гимназии, делът на заетост на наскоро завършилите професионално образование обучение значително се повишава през 2018 г. – 66,4% в сравнение с 59,1% през 2017 г. Въпреки това по този показател сме все още далеч от средното за ЕС – 79,5%. 

Продължаващите усилия за допълнително развитие на системата на дуалното образование дават резултат. През юни 2018 г. беше одобрен списък с професии, за които има недостиг на квалифицирани специалисти – основно в областта на машиностроенето, строителството и транспорта. За училищата, които предлагат обучение по тези професии, се предлага допълнително финансиране, а от 2019 г. обучаващите се получават допълнителни стипендии. Наред с това промените на Закона за професионалното образование и обучение през 2018 г. доразвиха системата на дуално обучение с по-ясни изисквания към предприятията, въвеждането на трудов договор за обучаващите се и установяването на правила за подготовката на обучителите в предприятията, вкл. задължително обучение по педагогика и методика. 

Тази положителна тенденция демонстрира, че макар и бавно, политиките в сферата на професионалното образование и обучение се развиват в добра посока. Това обаче не е достатъчно, за да се гарантира, че системата на ПОО удовлетворява нуждите на бизнеса и гарантира успешна реализация за завършилите в условията на икономиката на 21 век. Реформата в ПОО следва да бъде доразвита така, че ролята на бизнеса да бъде все по-определяща за съдържанието и формата на обучение в професионалните гимназии. Една от препоръките от мониторинговия ни доклад “Близо ли са резултатите? (2018/2019 г.) е именно „професионалното образование и обучение да „излезе от сянката“ на общообразователната подготовка и да „поеме“ по нов стратегически курс, обвързан с бизнеса и пазара на работна сила.” Тя остава все така актуална. 

 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*