03 April, 2020
/ By edu

Сдружение Образование България 2030“ изпрати становище до МОН във връзка с предложенията за национални програми за развитие на образование за 2020 г.

Какво представляват националните програми за развитие на образованието?

Националните програми са част от инструментите на МОН за финансиране на проекти и дейности, свързани с прилагането на конкретни политики и мерки в образованието. Те обхващат приоритетни области като: равен достъп до качествено образование, квалификация на учители, фокус върху природните и технически науки, прилагане на иновации в училище и други. Предложението на МОН е през 2020 г. да бъдат реализирани 21 национални програми, сред които 4 изцяло нови. Описанието на програмите е достъпно на уебсайта на министерството.  

В становището по-долу представяме нашите позиция и препоръки по така предложените програми. Поставяме специален фокус върху национална програма Мотивирани учители. Вярваме, че тя има реален потенциал да привлече повече специалисти към учителската професия и да компенсира недостига на педагози в училищата, където те са най-необходими. 

Пълният текст на становището:

Сдружение „Образование България 2030“ приветства усилията на Министерството на образованието и науката да надградят започналата преди няколко години реформа в образователната система като реализират 21 национални програми за развитие на образованието през 2020 г. 

Отбелязваме като положителен факта, че само за 4 години броят на националните програми се увеличава почти двойно (11 през 2017 г. и 21 през 2020 г.). Това е показателно за наличието на управленска воля да се инвестира целенасочено в дефинираните в стратегическите документи приоритетните области за развитие на образованието. Така предложените национални програми в голяма степен отразяват ключовите приоритети от работата на системата и на участниците в нея – обхват на всички деца в училище, засилен фокус върху STEM обучение и развитие на ключови компетентности, осигуряване на съвременна и иновативна среда за обучение, създаване на възможности за взаимодействие между бизнеса и образованието, приобщаването на родителите като партньори в процеса на обучение и привличане на високомотивирани и успешни професионалисти към учителската професия. Създаването и изпълнението на  национални програми показа, че има воля процесите в образованието да бъдат все по-децентрализирани и да подкрепят училищните общности да изградят устойчива и иновативна среда на учене в училището на XXI век. 

Относно Национална програма „Мотивирани учители“

Поздравяваме Министерство на образованието и науката, че чрез предложената Национална програма Мотивирани учители“ продължава усилията си за преодоляване на недостига на учители в България и осигуряване на повече високо мотивирани и ефективни специалисти в училищата, както и за това, че отваря програмата за специалисти по всички предмети, включително начални учители. Вярваме, че това е изключително важна стъпка за посрещането на реалните нужди на всяко училище и особено на училищата с траен недостиг на преподаватели и училищата, работещи с ученици от уязвими общности.

Привличането на нови специалисти, включително такива без предишен опит или квалификация, е много важно за успешното обезпечаване на нуждата от педагогически кадри в гореспоменатите училища. Подкрепяме Министерството по отношение на новите елементи в Националната програма, като смятаме, че те ще допринесат за ефективността на новите специалисти, а именно:

  • Реализирането на дейностите по модул 1 и модул 3 от организации с опит в привличането и подготовката на учители;
  • Подбор по утвърден компетентностен модел;
  • Надграждащи обучения и супервизия от специалист с опит в практическа подкрепа на начинаещи учители по време на учебните години;
  • Индивидуална подкрепа от учител-наставник, обучен и подкрепен по утвърдени програми за развитие на ефективни наставници.

Нуждата от осъществяването на Модул 2: Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели” вече бе доказана от големия интерес към този модул на програмата през 2019 г. и е чудесно, че Министерството го продължава. Безспорно това е работещо решение за малките училища, в които често е трудно да се сформира пълен преподавателски норматив само по един предмет. Не на последно място, това, че процедурата по кандидатстване ще се случва през регионалните управления на образованието, е важна предпоставка ефективността на модула, тъй като всяко РУО познава най-добре контекста на своите училища.

Подкрепяме така предложената програма и очакваме резултатите от мониторинга и анализа на програмата.

Препоръки

  • Очаквани резултати: Дефинираните очаквани резултати за всяка от националните програми да бъдат не само количествени (напр. брой проведени обучения, брой ученици включени в програма и т.н.), а също и качествени такива. Те ще поставят очакването реформата да бъде задълбочена.
  • Мониторинг: Обезпечаване на дейности в процеса на мониторинг, насочени не само към проследяване на отчетността, но и дейности, предоставящи качествена информация за резултатите от изпълнението на програмите в хода на различните етапи. За целта могат да бъдат подпомогнати специалистите, които осъществяват дейностите по мониторинг на НП с допълнителна подкрепа за изграждане на капацитет за осъществяване на дейности, свързани със събиране, обработка и анализ на данни. 
  • Оценка на ефективността: Ежегодно да бъдат реализирани оценки на ефективността на отделните програми, за да се анализира и оцени в каква степен са постигнати очакваните резултати, дали използваните подходи и инструменти в програмите могат да бъдат заменени с по-ефективни такива, както и дали допринасят за изпълнението на целите, заложени в стратегическите документи. 
  • Отчетност: Отчетите на сайта на МОН от изпълнението на националните програми освен само  основна количествена информация да включват и по-подробна количествена и качествена информация за реализираните дейности, детайлен бюджет, както и резултатите от проведения мониторинг и контрол на изпълнение.
  • Фокус на политиките: Фокусиране на усилията на публичното управление към гарантиране на качеството, ефективността и устойчивостта на предприетите мерки в националните програми. В това число и повишаване на вътрешния капацитет на институционално ниво за осъществяване на тези процеси. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*