24 September, 2020
/ By edu

Становище на сдружение „Образование България 2030”

относно

Проект на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Ние от сдружение „Образование България 2030“ приветстваме усилията на Министерството на образованието и науката да гарантира качеството на образованието, вкл. и когато то се провежда в условията на епидемична обстановка. 

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, отправяме следните коментари и препоръки. 

Общи коментари

Присъждане на квалификационни кредити

„Образование България 2030“ подкрепя предложението синхронното обучение в електронна среда от разстояние на педагогическите специалисти да се счита за присъствено и по този начин педагогическите специалисти да имат възможността да получават квалификационни кредити и за участие в обучения, проведени в този формат. Това е още по-важно и необходимо сега, когато педагозите имат най-голяма нужда да изграждат умения, които ще да им помогнат да предоставят качествено обучение в условията на епидемиологична криза. 

Безспорно, обявеното през март 2020 г. извънредното положение във връзка с COVID-19 и последвалата извънредна епидемиологична обстановка възпрепятстваха провеждането на много планирани обучения. В същото време много от утвърдените обучителни организации успяха да реорганизират работата си и да проведат синхронни обучения в електронна среда от разстояние, които бяха не по-малко полезни и надграждащи за участвалите педагози. В тази връзка, предлагаме промените в Наредба № 15 да влязат в сила със задна дата, считано от датата на обявяване на извънредното положение. По този начин учителите и директорите, които не спряха да се развиват дори и в тази трудна за всички обстановка, ще бъдат възнаградени за положените усилия, като получат полагащите им се квалификационни кредити за обученията, проведени в електронна среда от разстояние.

Атестациите на педагогическите специалисти

Вярваме, че въвеждането на задължителни атестации за учителите, директорите и педагогическите специалисти е едно от постиженията на ЗПУО, както и важен инструмент не само за гарантиране на качеството на образование, но и за кариерното развитие на педагогическите специалисти.

Пандемията от COVID-19 за кратко време „преобърна“ модела на обучение в българските училища. Въпреки това в хода на извънредното положение, както и с началото на учебната 2020/2021 г. учителите все така продължават да демонстрират висок професионализъм и да осигуряват качествено преподаване за своите ученици. Вярваме, че докато те продължават да изпълняват държавните образователни стандарти, те следва да имат право да се възползват от механизма на атестация като един от инструментите за подкрепа за професионално усъвършенстване и за кариерно развитие. В същото време, независимо в какъв формат протича училищното обучение, процесът по оценка и управление на качеството трябва да бъде устойчив, за да служи за информираните решения на различните нива в системата. 

Ето защо вярваме, че отлагането на атестациите на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти за учебната 2020/2021 г. е стъпка назад от реформата и целите на ЗПУО за ефективно управление на качеството в системата на образованието. 

Изискванията за получаване на определен брой квалификационни кредити на всички педагогически специалисти до 2020/2021 г. е само един от няколко „критерии“, определящи тяхното качество на работа и кариерното развитие. Липсата на навременна промяна в нормативните изисквания за провеждане на форми на квалификация след март 2020 г. не следва да бъде повод за отлагане на планираните атестации.

Наред с това, обвързването на атестацията на учителите, директори и другите педагогически специалисти с провеждането на инспекциите от Националния инспекторат по образование (с изкл. на педагогически специалисти в детските градини и училищата, в Националния дворец на децата, Държавния логопедичен център, центровете за подкрепа за личностно развитие и в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование), носи допълнителна неизвестност за процесите на управление на качеството в образованието и за възможностите за кариерно развитие на работещите в системата.

Докато за педагогически специалисти в детските градини и училищата, в Националния дворец на децата, Държавния логопедичен център, центровете за подкрепа за личностно развитие и в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е видно, че атестациите се отлагат до 2021/2022 г., то за останалите специалисти провеждането на атестации остава неясно. Причината – все още не е изяснено кога и по какъв начин ще бъдат провеждани инспекциите на НИО след началото на учебната 2020/2021 г. Това означава, че за някои училища инспекцията може да се проведе след 2, 3 и повече години. Това изцяло противоречи на целите на ЗПУО и демонстрира липса на воля за прилагане и доразвиване на започналата реформа в областта на управлението на качеството на образованието. 

Наред с това, целта на атестацията е да бъде поставена оценка за цялостното представяне на педагогическите специалисти, да бъдат набелязани силни страни и области за подобрение, върху които специалистите да работят, за да могат да демонстрират добри резултати при инспекциите на НИО. Затова смятаме, че ако провеждането на атестациите на педагогическите специалисти бъде обвързано с инспекциите на НИО, то атестацията следва да предшества инспекцията. 

Конкретни препоръки

  1. Синхронното обучение в електронна среда от разстояние на педагогическите специалисти да се счита за присъствено и по този начин педагогическите специалисти да имат възможността да получават квалификационни кредити и за участие в обучения, проведени в този формат. Препоръчваме тези промени да влезнат в сила със задна дата (от началото на извънредното положение през март 2020 г.), за да могат педагогическите специалисти, участвали в присъствени обучения, проведени в онлайн среда да получат полагащите им се квалификационни кредити. 
  2. Да се определи конкретен срок за провеждането на първите атестации на учителите, директорите и останалите педагогически специалисти (с изкл. на педагогически специалисти в детските градини и училищата, в Националния дворец на децата, Държавния логопедичен център, центровете за подкрепа за личностно развитие и в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование), който да бъде не по-дълъг от 2 години след първоначално заложения в Наредба № 15 срок (учебната 2020/2021 г.). 
  3. В случай, че провеждането на атестациите на учителите, директорите и педагогическите специалисти бъде обвързано с провеждането на инспекциите на НИО, то атестаците следва да предхождат инспекциите на инспектората. 
  4. Да бъде изяснено кога и по какъв начин ще бъдат провеждани инспекциите на НИО през учебните 2020/2021 и 2021/2022 г. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*