25 October, 2020
/ in news
/ By edu

На 16 и 17 октомври, 2020 г. се проведе национална онлайн конференция Ключови компетентности и умения за успех. Тя е заключително събитие на почти двугодишен проект на сдружение Образование България 2030 №BG05SFOP001-2.009-0050-C01: “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

В рамките на проекта екипът на сдружението проведе проучвания, за да изследва докъде е достигнала реформата към компетентностен подход в образованието и какво още трябва да се направи, за да бъде тя успешна. В резултат на тези проучвания бяха отправени две становища с препоръки към Министерство на образованието и науката – становище за ключовите компетентности и становище за продължаващата квалификация на педагогическите специалисти. Наред с това беше разработен и валидиран механизъм за обучение на учителите за развитие на ключови компетентности в училище. 

Конференцията постави фокус върху два ключови аспекта на реформата в образованието: ключовите компетентности, които се очаква учениците да придобият в училище и подготовката на учителите да преподават чрез новия компетентностен подход. 

В първия ден от конференцията (16.10.2020 г.) бяха представени резултатите от проведените проучвания и препоръките, които експертите отправят към институциите. След това беше проведена панелна дискусия, модерирана от Стефан Лазаров, образователен експерт.

В нея се включиха:

  • Инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката
  • Грета Райковска, учител, СПГЕ „Джон Атанасов“
  • Светлозар Петров, изпълнителен директор на JobTiger

Те дискутираха изводите от направените проучвания и препоръки за бъдещите мерки. 

Вижте какво се случи по време на  ДЕН 1 (16.10.2020 г.): 

Само част от изводите са:

  • Все още очакванията към учениците са да придобиват знания по учебните предмети, а не толкова важни за тях и за реализацията им умения и нагласи. 
  • Форматът на националните външни оценявания и матурите все още оценява предимно знания, а не компетентности, както би трябвало да бъде. 
  • Липсва достатъчно методическа подкрепа и качествени обучения за учителите да преподават чрез новия подход. 

Препоръките към институциите бяха насочени към гарантиране на качествени обучения за учителите, промяна на формата на националните външни оценявания и матурите и промяна на фокуса на образованието – от предметни знания към формиране на умения за пълноценна реализация на пазара на труда и в съвременното ни общество.

Инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката отбеляза, че компетентностите са важен приоритет за образованието и по тях отдавна се работи. Тя добави, че задачата ключовите компетентности да се развиват устойчиво и успешно във всяка класна стая не е лесна и че няма единна рецепта. Важно според нея е, че има обединение на образователната общност и все по-добри резултати в тази посока. 

Грета Райковска, учител в СПГЕ „Джон Атанасов“ подчерта, че учениците са готови да развиват умения и да се включват в интерактивни формати на обучение, но е съществено важно учителите да бъдат добре подготвени, за да могат реално да прилагат компетентностния подход. 

Светлозар Петров, изпълнителен директор  на JobTiger, представи позицията на бизнеса. Той посочи, че бизнесът трябва да участва активно в разработването на учебните програми и най-вече за тези в  професионалното образование и обучение, за да се прилага ефективно компетентностния подход.

 

 

 

 

 

През втория ден на конференцията (17.10.2020 г.) бяха проведени четири практически работилници за учители. В тях се включиха повече от 100 учители, директори и образователни експерти от цялата страна. Първите три работилници бяха водени от експерти и обучители на учители. Те дадоха ценни насоки и инструменти на педагозите как да развиват различни умения у учениците си. 

Последната работилница даде възможност на учители да споделят своите добри практики за развитие на ключови компетентности от класната стая. Участниците в нея са учители от цялата страна, които преминаха през обучението за учители в рамките на проекта ни. По време на обучението те разработиха практики за класната стая и получиха обратна връзка за това как да прилагат ефективно ключовите компетентности. Сега самите те имаха възможност да споделят полезни инструменти и успешно работещи механизми, валидирани в тяхното преподаване. 

Видеа от всяка от работилниците ще намерите тук:

Как да развиваме умения спрямо силните страни на всеки ученик? | Академия НИКЕ

Как да въведем различни инструменти за рефлексия в училище за по-ефективно учене? | Фондация „Заедно в час“

Как да развиваме дигиталните умения на учениците? | Сдружение „Образование без раници“  

Учители споделят добри практики за развитие на ключови компетентности от класната стая

Образование България 2030 ще продължи застъпничеството за ефективно развитие на ключови компетентности за всеки ученик. Очаквайте скоро обобщения от конференцията с препоръки от дискусиите, участниците и всички заинтересовани страни, които се включиха за следващите стъпки за ефективно прилагане на политиките в сферата. 

Повече информация за събитието ще намерите на уебсайта и на Фейсбук страницата на сдружение „Образование България 2030“. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*