03 November, 2020
/ in news
/ By edu

На 16 и 17 октомври, 2020 г. се проведе национална онлайн конференция Ключови компетентности и умения за успех. Тя е заключително събитие на почти двугодишен проект на сдружение Образование България 2030 – №BG05SFOP001-2.009-0050-C01: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на ключови компетентности у учениците“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Конференцията постави фокус върху проучванията, които Образование България 2030 реализира във връзка с ключовите компетентности и препоръките, които отправихме към отговорните институции. На нашия уебсайт ще намерите повече информация за проучванията и за конкретните ни препоръки за ключовите компетентности и за продължаващата квалификация на педагогическите специалисти

Какво се случи по време на конференцията, можете да видите в новината, която подготвихме, както и във видео записите от събитието, достъпни в нашия YouTube канал

Една от важните цели на конференцията е да провокира дискусия между заинтересованите страни за развитието на реформата към компетентностен подход и за стъпките, които ще я направят успешна. Ето защо в тази статия ще ви представим обобщение на препоръките, които участниците в събитието отправиха към институциите. Изведохме ги от дискусията по време на събитието и от обратната връзка, която участниците споделиха с нас след края на конференцията. 

Какво още трябва да се направи, за да могат всички ученици да придобиват ключови компетентности в училище?

Препоръки на заинтересованите страни

  • Да има ясни цели и очаквани резултати за развитието на ключовите компетентности у учениците

От първостепенно значение е да бъдат дефинирани ясни цели и очаквани резултати за всяка от ключовите компетентности. Така учителите ще знаят какви конкретни компетентности да развиват у учениците за всеки отделен клас/етап. 

Нашите препоръки

Да се разработи Учебна рамка (Curriculum framework) на компетентностите, в която да се дефинират конкретните очаквани резултати развитието на ключови компетентности за всеки етап. Друга възможност би била да тези цели да бъдат дефинирани в съществуващите учебни програми. 

  • Промяна на изпитните формати

Нашите проучвания, а и обратната връзка от участниците в конференцията показват, че за всички заинтересовани страни е важно форматът на националните външни оценявания и матурите да бъде разработен така, че да оценява компетентностите на учениците, а не приоритетно знанията, както досега. 

Нашите препоръки

Да се въведе формат, който оценява ключови компетентности на учениците да се справят с реални ситуации от живота (по примера на PISA). Това би могло да стане като националните изпити бъдат разработени във формат на формиращо оценяване. Така чрез разрешаване на проблеми от реалността и разработването на проекти напр. учениците ще могат да демонстрират знания, умения и нагласи като: работа в екип, критично мислене, креативност, дигитални умения, компетентност в областта на родния език, математиката, природните науки и др. 

„Всичко тръгва от крайната цел. Когато крайната цел е да се явиш на изпит, то ученикът учи за изпит, не учи за това да си създаде умения или някакви нови подходи за възприемане на света и мисленето. Самите деца, ако им бъде поставена крайната цел, че трябва да работят екипно, да имат възможност да са критично мислещи, да общуват помежду си чрез представяне на най-различни проекти и презентации, то съвсем естествено е, че веднага биха се адаптирали към новия начин, който им се предлага. Освен това на тях този начин им е по-интересен.“

-Директор на училище

  • Методическа подкрепа, възможности за споделяне на добри практики, ресурси и материали

Проучванията ни показват, че учителите имат нужда да получават допълнителна методическа подкрепа във връзка с развитието на ключовите компетентности. Според обратната връзка на участниците в конференцията ролята на РУО да предоставят такъв тип подкрепа е все още доста ограничена. От една страна 

„защото самите експерти в РУО не са достатъчно добре обучени”

а от друга защото 

„взаимодействието на РУО с учителите е все още твърде фокусирано върху контрола и покриването на административните изисквания“. 

-Директор на училище

Същевременно липсват и достатъчно алтернативни възможности за получаване на методическа подкрепа от други организации (напр. университети, външни експерти, граждански организации и др.) 

Положително е, че се създават все повече възможности за учителите да споделят добри практики помежду си, но не е ясно колко от учителите се възползват от тях и до колко това им помага да развиват ключови компетентности. Липсват и достатъчно материали и ресурси на български език с фокус върху компетентностите, които учителите да могат да използват. 

Нашите препоръки

„Да имаме достъп до ресурси с добри практики и методически насоки, които да стигнат до повече колеги; събития за споделяне на опит; обучения (може би по предметни области или по етапи).“

-Учител

„Да има повече електронни ресурси и възможност на всеки учител за работа с тях. Предоставяне на учителите на повече материали – интерактивни карти, игри, възможност децата да учат чрез активно участие, а не да бъдат само слушатели в часовете.“

-Учител

„По широка образователна стратегия спрямо колегите и методически насоки от инспекторите,а не проверки.“

-Учител

  • Качествено обучение на учителите (продължаваща квалификация)

Проучванията ни показаха, че учителите имат нужда допълнително да се квалифицират в областта на прилагането на компетентностния подход. В същото време обаче системата за продължаваща квалификация не може да гарантира качеството на предлаганите обучителни програми. Така, дори и все повече учители да започнат да избират да се обучават как да развиват ключови компетентности у учениците си, няма да бъде ясно дали това води до по-ефективно преподаване и до по-добри резултати на учениците. 

Нашите препоръки

Да не се въвеждат допълнителни задължения или стимули за учителите да избират да се обучават как да формират компетентности. Важно е обаче да се направи цялостна оценка на ефективността на системата за продължаваща квалификация и да се въведе механизъм за оценка на качеството на одобрените обучителни програми. 

„Да има повече обучения за учители с практическа насоченост и с конкретни инструменти и практики за развитие на компетентности;“ 

-Учител

  • Учебниците и учебните помагала

Към момента липсва механизъм, по който да се оцени в каква степен ключовите компетентности намират място и в учебниците, учебните помагала и познавателните книжки. Изискванията към издателствата са тези обучителни ресурси да интегрират ключовите компетентности, но не е ясно по какъв начин това се проследява и оценява. 

Нашите препоръки

Да се въведат по-конкретни изисквания за одобрение на учебниците, учебните помагала и познавателните книжки и интегрирането на ключовите компетентности в тях. Да се въведе механизъм, чрез който да се оценява в каква степен тези изисквания са покрити. 

„Учебници, учебни помагала – да бъдат разработени така, че да подпомагат учителя да развива компетентности, а не само знания.“

-Учител

Други важни препоръки на заинтересованите страни: 

  • Подбор и обучение на новите учители

„Да се извършва много прецизен подбор на нови учители, за да се подберат такива, които развиват личността си непрестанно, за които днешният ден ще ги направи по-знаещи и можещи в утрешния ден.“

-Учител

  • Даване на повече свобода и пространство на учителите да развиват компетентности 

„Въвеждане на повече часове за упражнения и практическо приложение на знанията.“ 

„Намаляване на учебния материал и даване повече възможност за практически дейности, за работа по проектно-базирано обучение. Да се намали бумащината и административните задачи на учителите.“

-Учител

„Все повече виждаме, че учителите имат нужда да работят повече в екип. Виждаме, че се планират и провеждат повече бинарни уроци, както и повече примери за прилагането на компетентностния подход. Всичко това води и до създаването на все повече ПУО (професионални учебни общности). В тези общности учителите намират общ език. Те планират учебно съдържание, методи, създават си среда на ресурси в среда на колаборация. Това са именно умения, които учителя трябва да развие, за да ги формира и у учениците си.“ 

-Грета Райковска, учител СПГЕ „Джон Атанасов“, nанелист в дискусията

  • Фокус върху формирането на компетентности от детската градина

„Дейностите трябва да започват още в детската градина. У децата трябва да се създават умения да прилагат наученото (в житейски план) на практика.“

-Учител

  • Работа с родители

„Основно според мен трябва да се наблегне на работата с родителите. Възпитанието вкъщи е ключово.“

-Учител

„Да имаме повече пространство за работа с родителите и да ги привлечем като партньори. Те да бъдат запознати с компетентностите и да знаят, че са важни за техните деца.“ 

-Учител

  • Други форми на подкрепа за учителите

„Да се създават повече възможност за работа с граждански организации, с бизнеса. Те да се допускат в училище, за да можем да правим интересни неща заедно.“

-Учител

„Мотивирани учители и възможности за контакт с браншове извън училищната среда.“

-Учител

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*