06 January, 2021
/ By edu

Становище на сдружение „Образование България 2030“ 

относно

Проект на Решение на МС за одобряване на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

 

Сдружение „Образование България 2030“ приветства усилията на Министерството на образованието и науката за повишаване потенциала на преподавателите във висшите държавни училища, подготвящи учители и фокуса върху компетентностен подход на преподаване в предучилищното и училищното образование. 

Общи коментари

Вярваме, че целите на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ са изцяло в съответствие със стартиралата вече реформа за преминаване към училищно обучение, което формира компетентности за успешна реализация у учениците. 

Считаме, че програмата ще допринесе да се адресират нуждите на преподавателите за квалификация и подкрепа в областта на  иновативни практики и инструменти за обучение на студенти от педагогическите направления в областта на компетентностния подход. 

Конкретни коментари

  1. Приветстваме така дефинираната цел квалификационните характеристики на специалностите, учебните планове и учебните програми за подготовка на учители във висшите училища да бъдат актуализирани от гледна точка на компетентностния подход и дигиталната трансформация на образованието. 

В документа обаче не става ясно дали одобрените кандидати по програмата ще бъдат задължени да актуализират квалификационните характеристики, учебните планове и учебните програми за подготовка на учители във висшите училища в съответствие с целите на програмата, свързани с утвърждаването на компетентностния подход в училищното образование. 

В т. 5.4. Актуализиране на учебната документация се посочва, че:

„Обученията ще осигурят възможност на преподавателите да придобият и усъвършенстват ключови умения и професионалните компетентности, които да използват в процеса на обучение на студенти – бъдещи учители. Придобитите знания и умения по време на обученията ще допринесат за актуалността на учебните планове и програми, за адекватната подготовка и професионална реализация на студентите, както и за успешното кариерно развитие на преподавателите.“

Тази формулировка показва, че програмата не поставя ясно изискване/задължение за актуализирането на квалификационните характеристики на специалностите, учебните планове и учебните програми. Препоръчваме в програмата  да се заложи задължително очакване за актуализиране на квалификационните характеристики на специалностите, учебните планове и учебните програми от страна на одобрените кандидати. Считаме, че това ще доведе до постигане на по-добри резултати от програмата и използване на вложения финансов ресурс по най-ефективен начин. 

2. В така описаното разпределение по професионални направления на преподавателите, описано в т. 4 Обхват на програмата остава неясно защо програмата се фокусира приоритетно към преподаватели, обучаващи бъдещи учители в прогимназиален и гимназиален етап – с праг до 80% – при праг до 20% за учителите от начален и предучилищен етап на образование. 

Според изследване на Световната банка формирането на компетентности следва да започне в най-ранна предучилищна възраст. Късното начало на целенасочено формиране на тези компетентности води до изоставане и постигане на по-ниски постижения на учениците спрямо своите връстници, които са имали възможност да формират компетентности от по-ранна възраст. 

Ето защо вярваме, че е еднакво важно за бъдещите учители от всички етапи на предучилищно и училищно образованието да бъдат добре подготвени да развиват компетентности у децата и учениците. Затова и смятаме, че посочените прагове на преподаватели, които да се включат в програмата следва да позволят равно участие за преподавателите, обучаващи бъдещи учители от всеки етап на предучилищно и училищно образование. 

В случай че има конкретни причини програмата да бъде приоритетно насочена към преподаватели, обучаващи учителите от прогимназиален и гимназиален етап, препоръчваме те да бъдат обосновани в програмата и обвързани с нейните цели. 

3. От така дефинирани в т. 9 Показатели за изпълнение на програмата и индикативни параметри не става ясно какви са конкретните резултати, които се очаква програмата да постигне и в какъв мащаб. Причината е липсата на дефинирани количествени параметри за показателите. Така например не става ясно: 

  • Колко преподаватели се очаква да бъдат обучени в прилагането на компетентностния подход в подготовката на учители;
  • Колко се очаква да бъдат оборудваните зали с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии;
  • Колко обучители и преподаватели по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии ще бъдат подготвени и обучени в рамките на програмата и други. 

Липсата на тези важни количествени параметри поставят под съмнение прозрачността и отчетността по програмата, както и качеството на очакваните мониторинг, анализ и оценка на ефективността на програмата. 

4. От проекта на документа не става ясно също и кои организации/институции ще обучават преподавателите от държавните висши училища, обучаващи бъдещи учители и как ще бъде гарантирано качеството на проведените обучения. Вярваме, че по прозрачен и достъпен начин следва да бъдат заложени ясни очаквания към организациите, които ще обучават преподавателите. Считаме, че възможността за обучение на преподавателите от държавните висши училища, обучаващи бъдещи учители следва да бъде отворена за граждански и бизнес организации, отговарящи на определените условия. 

5. Смятаме, че предвидените дейности по т. 5.3., свързани с изграждането на университетски центрове за иновативни образователни технологии, както и с оборудване към центровете на зали с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии следва да отпаднат от програмата или за разходите по тях да бъдат заложени значителни ограничения. 

Изграждането и оборудването на физическа среда изисква значителен финансов ресурс и не е ясно дали и как добавя стойност към повишаване квалификацията на преподавателите. Наред с това, не става ясно какво налага инвестирането в нова среда, за да се постигнат целите на програмата (посочени в т. 2.1. и 2.2.). Вярваме, че разходването на финансов ресурс за изграждане и оборудване на физически пространства не съответства на целите на програма и намалява ресурсите и възможностите за преподавателите да получат достъп до допълнителни качествени обучителни формати. Затова смятаме, че така предложените дейности в т. 5.3., свързани с изграждането и оборудването на нови университетски центрове за иновативни образователни технологии следва да отпадне като дейност в програмата или поне на разходите по тази дейност да бъде поставен праг от 10% от всички средства по програмата. 

Конкретни препоръки

  1. Да се заложи задължително очакване за актуализиране на квалификационните характеристики на специалностите, учебните планове и учебните програми от страна на одобрените кандидати. 
  2. Да се премахнат праговете за участие на преподаватели, обучаващи бъдещи учители в различните етапи на предучилищно и училищно образование или да се позволи равното участие за преподавателите, обучаващи бъдещи учители от всеки етап на предучилищно и училищно образование.
  3. Към т. 9 Показатели за изпълнение на програмата и индикативни параметри да бъдат дефинира конкретни количествени параметри към показателите, които да посочат какви резултати се очаква да постигне програмата и в какъв мащаб. 
  4. Да бъдат посочени условията, на които трябва да отговарят организациите, които могат да обучават преподавателите от държавните висши училища, обучаващи бъдещи учители.
  5. Да се създаде възможност за граждански и бизнес организации да могат да провеждат обучения за преподавателите, в случай че отговарят на определените условия. 
  6. Предвидените дейности по т. 5.3., свързани с изграждането на университетски центрове за иновативни образователни технологии, както и с оборудване към центровете на зали с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии, да отпаднат от програмата или за разходите по тях да бъдат заложени значителни ограничения. 

Оставаме на разположение за по-нататъшни дискусии по темата.

С уважение,

Сдружение „Образование България 2030“

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*