09 February, 2023
/ in news
/ By edu

На 08.02.23 г. се състоя първата среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения на училищните директори.

Стефан Лазаров, съавтор на доклада „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, представи целите му и основните акценти от него, и обобщи кои са идентифицираните предизвикателства и възможните решения, свързани с лидерската роля и умения на директорите в България. 

Последва широка дискусия в групата за това кои са важните теми, свързани с развитието на лидерските умения на директорите, които трябва да бъдат адресирани при бъдещи реформи. От една страна за екипа ни беше важно да разбере кои са областите, които биха получили широка подкрепа за промяна, а от друга – какво би било реалистично да се промени в тази област в следващите 2 години. Бяха засегнати ключови теми като:

Подбор на директорите – с фокус включване на оценката на лидерските компетентности като важен елемент от подбора

Продължаваща квалификация на директорите – с  фокус подготовка и подкрепа на млади директори, както и квалификация и подкрепа на директори с по-дълъг опит

Атестиране 

Във връзка с основните теми, групата дискутира необходимостта от конкретен компетентностен профил на директора, който да задава рамка на нужните за директорите умения и отношения, и който да е в основата на процесите по подбор, атестация, подкрепа и квалификация на директорите.

В рамките на следващата среща следва да съсредоточим дискусията си в конкретна тема от основните обсъдени. Целта на следващата дискусия ще бъде да набележим конкретни предизвикателства и възможности в тази сфера и да обсъдим как могат да бъдат адресирани реалистично, но и създавайки реална възможност за развитие на лидерския потенциал на директорите. 

Следете сайта ни и нашата Facebook и LinkedIn страница, където ще публикуваме детайли и акценти от следващите срещи.  


Докладът „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, както и дискусиите на работните групи с цел изготвяне на препоръки, са част от проект № BG05SFOP001-2.025-0079 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за  повишаване на лидерските компетентности на училищните директори“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече за останалите дейности в проекта можете да прочетете ТУК.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*