15 March, 2023
/ in news
/ By edu

На 09.03.23 г. се състоя втората среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения на училищните директори.

В рамките на първата среща, която се състоя на 8-и февруари, работната група открои няколко ключови теми, засягащи развитието на лидерските умения на директорите: подбор на директорите, продължаваща квалификация на директорите и атестиране. След проведена анкета, мнозинството от членовете на групата посочи като необходимо във втората среща да се постави фокус върху темата за подбора на директорите (с акцент включване на оценката на лидерските компетентности като важен елемент от подбора). 

Екипът ни представи на участниците рамка относно настоящите предизвикателства и възможности, свързани с темата. Целта на рамката беше да послужи като отправна точка за дискусията. Ето какво включихме в рамката:

– Наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование:

  • Изискванията към кандидатстващите
  • Измерване и оценка на лидерски умения и нагласи на директорите 
  • Съставът на комисията за подбор на кандидатите
  • Конкурсът и неговите елементи – писмен изпит и защита на концепция за стратегия за училището

Вземайки предвид обсъдената в първата среща необходимост от компетентностен профил на директора, който да очертава основни умения и отношения на директора, представихме на членовете на групата чернова на такъв компетентностен профил. Той е изготвен от екипа на „Заедно в час“, представител на който членува и в работната група. Групата обсъди как би могъл един такъв профил да послужи като основа на процеса по подбор и атестиране на директорите. 

На базата на тази среща, екипът ни ще изработи становище, включващо конкретни предложения за подобрение и внасяне на повече прозрачност в процеса на подбор на директори.

В края на месец март предстои и третата среща на работната група. Целта ѝ ще бъде да изработи съгласувани предложения, насочени към подкрепата и кариерното развитие на директорите на българските училища, като бъдат разгледани различните възможности за подпомагане на директори, които току-що са заели длъжността или на такива с по-продължителен опит.

 

 

 

 

 

 

*Домакин на втората среща беше Асоциация за развитие на София и нейното пространство Sofia Lab.

Следете сайта ни и нашата Facebook и LinkedIn страница, където ще публикуваме детайли и акценти от следващите срещи.  


Докладът „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, както и дискусиите на работните групи с цел изготвяне на препоръки са част от проект № BG05SFOP001-2.025-0079 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за  повишаване на лидерските компетентности на училищните директори“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече за останалите дейности в проекта можете да прочетете ТУК.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*