05 April, 2023
/ in news
/ By edu

От години за бизнеса и академичните среди липсва единна дефиниция за думата лидерство. Ние решихме да обединим определенията, които Forbes и McKinsey дават, за да достигнем до следната дефиниция за лидерство:

Лидерството е процес на влияние върху другите, което ги обединява около обща цел и им помага да оптимизират усилията за постигането на тази цел. 


Една от най-важните цели, които би трябвало да постигаме като общество, е да подготвим младите хора за живот и работа в 21 век. Образователната система работи цялостно за постигането на тази цел, но изключително важни в нея са именно училищните лидери. Редица изследвания посочват училищното лидерство като ключов фактор за подобряване на постиженията на учениците. ЮНЕСКО определя училищните директори като втория най-важен фактор за развитието на учениците след учителите. Глобалният доклад за развитие за 2018 г. на Световната банка сочи, че в различни държави – от Бразилия и Индия, до Швеция, Великобритания и САЩ, мениджърският капацитет на училищните директори е силно свързан с резултатите на учениците, въпреки влиянието на други променливи като характеристики на учениците и на училището (стр. 23). Докладът подчертава също, че въпреки че ефективното училищно лидерство не повишава нивото на учене сред учениците директно, то го прави непряко като повишава качеството на преподаването и гарантира ефективното управление на ресурси (стр. 11). 

Какви са уменията, които позволяват на директора да играе толкова важна роля? 

Не съществува изчерпателен списък, но ето няколко от ключовите умения:

– за създаване на визия за училището

– за стратегическо планиране

– за проследяване на напредък и измерване на успех 

– за мотивация на екипа

– за комуникация и обединяване на екипа около обща цел

– за работа с и ангажиране на цялата училищна общност 

Развитието на тези умения у директора създава условия за:

–  мотивация на училищния екип да работи за постигането на ясни общи цели 

– възможност за разгръщане на потенциала на отделния учител 

–  демократична култура на вземане на решения в екипа

– култивиране на чувство за принадлежност към училище у учениците

– по-сплотена училищна общност

 

Как се развиват уменията?

Директорите развиват своя лидерски потенциал чрез множество инструменти за учене и формиране на умения:

– обучение в университета (напр. магистърска програма „Мениджмънт в образованието“)

– продължаваща квалификация 

– през своя опит 

– коучинг/наставничество за директори 

– участие в мрежи и общности и споделяне на добри практики 

– учене от бизнеса 

– участие в обучителни формати на гражданския сектор

– участие в национални и международни квалификационни формати 

За да бъде успешно и смислено, формирането на умения у директорите следва да бъде оценявано. На базата на тази оценка следва да се идентифицират силни страни и области за подобрение. Един такъв инструмент е атестирането, което като идея и план е стъпка в правилната посока, но като реализация и ефективност предстои да докаже потенциала си. 

Защо директорът трябва да е лидер?

Директорът в България все още е силно ангажиран с административни и педагогически функции. Но качественото образование в 21 век изисква много по-амбициозно и визионерско отношение към училищното лидерство и към професионалното развитие на директорите. В държавите, в които е развита такава нагласа към ролята на директора, той има и качествено различно име – от директор (principal), той се е превърнал в училищен лидер (school leader). Училищният лидер работи заедно с целия си лидерски екип, който вече не е ограничен само до заместник директорите, а може да включва и всеки един учител. Такава динамична, взаимно подкрепяща се и постоянно учеща общност изисква лидерско направляване. 

Ако искате да научите повече за това какви са условията, в които българските директори разгръщат лидерския си потенциал, прочетете доклада „Развитие на лидерските умения на училищните директори – ключ към качествено образование“. Един от генералните изводи на доклада е, че ролята на директора е възприемана, от самите директори, като роля на лидера. 

За финал, споделяме с вас думи на един от директорите, които интервюирахме за доклада, които не успяхме да включим в основния текст, но със сигурност смятаме за смислени и важни:

„Най-отговорните хора в България са директорите на училищата и детските градини. Те се грижат за хора на възраст от 3 до 70 години. Няма друга такава професия. Това са хора изключително лоялни и обгрижващи общностите на територията, на която оперират. Отстояват докрай основните образователни ценности – свобода и знания. Те са хората, които не предават целите, които изпълняват.“


Ние в Образование България 2030 подкрепяме развитието на политики, свързани с разгръщането на лидерския потенциал на директорите. В началото на годината сформирахме работната група „Училищно лидерство“, чиято цел е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения на училищните директори. 

Докладът „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, както и дискусиите на работните групи с цел изготвяне на препоръки, са част от проект № BG05SFOP001-2.025-0079 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за  повишаване на лидерските компетентности на училищните директори“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече за останалите дейности в проекта можете да прочетете ТУК.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*