09 April, 2023
/ in news
/ By edu

На 30.03.23 г. се състоя третата среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения на училищните директори.

В рамките на първата среща, която се състоя на 8-и февруари, работната група открои няколко ключови теми, засягащи развитието на лидерските умения на директорите: подбор на директорите, продължаваща квалификация на директорите и атестиране. Във втората среща на фокус беше темата за подбора на директорите (с акцент включване на оценката на лидерските компетентности като важен елемент от подбора). 

В третата среща с групата обсъдихме темата за подкрепата на директорите. Участниците споделиха за различни формати за подкрепа на директори, в които са участвали и които са съществували. Обсъдиха се идеи за:

–  менторство на новоназначени директори от по-опитни директори 

– сформиране на формати за срещи между директори по модела на професионалните учещи се общности, в които да се обсъждат казуси или да се развиват конкретни умения

– академия за новоназначени директори

Участниците се обединиха около мнението, че с най-висока полза би било ако директори се обучават от директори.

Имаше съгласие и с тезата, че обученията, особено за новоназначение директори, трябва да са дългосрочни и да включват различни тематични модули, спрямо нуждите на новия директор, които се променят във всеки етап от неговия първоначален стаж.

 

 

 

Обсъди се ролята на МОН и на РУО в процеса на подкрепа и кариерно израстване на директорите. Според някои участници, министерството трябва да насърчава формално менторството и предаването на знания и опит между директорите. Участниците споделиха мнението, че РУО все още не са изпълнили потенциала си да бъдат подкрепящ орган и че дейността им все още се свързва силно с контролните им функции. 

На базата на тази среща, екипът ни ще изработи становище, включващо конкретни предложения за подобрение и актуализиране на подкрепата към директори. 


Докладът „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, както и дискусиите на работните групи с цел изготвяне на препоръки са част от проект № BG05SFOP001-2.025-0079 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за  повишаване на лидерските компетентности на училищните директори“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече за останалите дейности в проекта можете да прочетете ТУК.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*