12 July, 2023
/ By edu

Достигнахме ключов етап от работата ни по темата за лидерските умения на училищните директори, която започна преди почти година. Представяме ви двете становища, които екипът ни изработи, свързани с предизвикателствата, които стоят пред осъществяването на лидерския потенциал на директорите и мерките, които могат да бъдат предприети, за да се преодолеят предизвикателствата.


Становище относно Предизвикателствата пред развитието на лидерските компетентности на училищните директори:

Кликнете тук, за да прочетете цялото становище.
Какви са предизвикателствата:
 1. Липса на дефиниция на лидерските компетентности: 

Нормативната уредба не предоставя ясна и единна дефиниция или модел на лидерските компетентности на училищните директори. Приложение №3 към Наредба №15 не определя компетентностите като знания и умения, а по-скоро като задачи и отговорности. Също така, липсват ясно определени отношения, които училищните директори трябва да имат в областта на лидерството.

 1. Несъответствие в терминологията:

Понятията “лидерство” и “управленски компетентности” се използват в нормативната уредба, но не са свързани с ясно определени знания, умения и отношения на училищните директори.

 1. Не са отчетени специфичните нужди на директорите за повишаването на тяхната квалификация: 

Законът не уточнява специфични изисквания за повишаване на квалификацията на директорите, което не отчита техните специфични нужди и роля, в сравнение с учители и други специалисти.

 1. Липсва акцент върху лидерските компетентности при атестирането: 

Атестирането на училищните директори не акцентира изрично върху оценката на техните лидерски компетентности. 

 1. Професионално портфолио: 

Възникват проблеми с използването на професионалното портфолио като инструмент за саморефлексия и развитие. В България портфолиото не е пряко обвързано с компетентностите, заложени в професионалните профили на педагогическите специалисти.

 1. Липса на връзка между атестирането и оценката на НИО: 

Между атестирането и оценката на качеството на образованието от НИО липсва свързаност, което оставя двата инструмента за оценка на управленския потенциал на едно училище, изолирани и несъответстващи.

Какво ни казаха практиците:
 1. Директорът трябва да бъде лидер:

Както директорите, така и другите заинтересовани страни, считат, че директорът трябва да бъде лидер. Този лидерски аспект се проявява както в ежедневните задачи на директора, така и в неговата роля като двигател на развитието на училището.

 1. Предизвикателства пред развитието на лидерските компетентности: 

Интервюираните са единодушни, че сред основните предизвикателства пред развитието на лидерските компетентности на директорите в България са:

–  липсата на единна дефиниция за училищно лидерство в нормативната уредба

– недостатъчният фокус върху лидерството в квалификацията на директорите

–  недостатъчните очаквания от отговорните институции към към директорите да притежават и надграждат своите лидерски компетентности.

– нормативната уредба все още не актуализира процеса по подбор на директори, който да се фокусира върху лидерските им компетентности и визия за развитието на училищата, въпреки Наредба №16

 1. Оценка на професионалното развитие: 

Въпреки наличието на възможности за директорите да развиват знания и умения в областта на училищното лидерство, липсва механизъм за оценка на добавената стойност от професионалното развитие и ефекта му върху качеството на образование и работата на директорите.

 1. Недостатъчна подкрепа и обучения:

Директорите изразяват мнението, че липсва необходимата подкрепа от образователната администрация и качествени обучения за развитие на техните лидерски умения. Допълнително, конкуренцията между училищата затрудняват взаимното учене, а  административните задължения на директорите не им позволяват да се фокусират върху лидерската си роля.

Какви следващи стъпки трябва да бъдат предприети?

Тези недостатъци, разгледани по-подробно в проучване „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, трябва да се вземат предвид при създаването на цялостен модел, обхващащ нужните лидерски компетентности на директорите, както и достатъчна подкрепа за развитие на тези компетентности след заемането на длъжността. Това би дало възможност директорите на училищата да развиват своите лидерски компетентности, за да допринасят както за по-високите постижения на учениците, така и за обединяване на училищната общност чрез споделени цели за по-качествено образование.


Становище относно мерки и реформи, които би следвало да се предприемат на национално ниво за гарантиране по-високото ниво и по-лесното развитие на лидерските компетентности на училищните директори

Кликнете тук, за да прочетете цялото становище.
I. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор в държавните и общинските училища.
 • Изисквания към кандидатите: Участниците в Работната група се съгласяват, че текущите формални изисквания не гарантират по-добро качество на кандидатите. Основният акцент трябва да бъде върху мотивацията и личните качества на кандидатите.
 • Участници в комисията по подбор: За да се увеличи прозрачността и доверието в резултатите от конкурсите, се предлага:

– Паритет между участниците от РУО и МОН в комисиите.

– Участието на представител на педагогическия колектив в комисията.

– Гарантирано познаване на процеса и критериите за оценка на кандидатите от всички членове на комисията.

– Онлайн излъчване на интервютата и защитата на концепцията на живо.

 • Провеждане на конкурса:

Преосмисляне на процедурата за провеждане на конкурса с цел:

– Гарантиране, че успешният кандидат не само познава, но и може да прилага нормативната уредба.

– Оценяване на личностни качества и компетентности, които в най-висока степен ще гарантират успешното изпълнение на длъжността

– Намаляване до минимум на възможните подозрения за манипулации в конкурсната процедура.

Тези цели биха могли да бъдат постигнати чрез:

– Въвеждане на стандартизиран тест за оценка на компетентностите на кандидатите.

– Фокус върху прилагането на нормативната уредба, а не само познаването й. Решаване на 5 казуса, свързани с управлението на училището и административни проблеми.

– Записване и онлайн излъчване на защитата на концепцията.

– Всеки етап да има равна тежест и да носи определен брой точки.

– Електронно попълване и оценяване на теста и казусите. Времето между решаването на казусите и защитата на концепцията да не надвишава 24 часа.

II. Програма за подкрепа на новоназначени директори

Директорите идентифицират нужда от наставничество, но също така считат, че в директорското съсловие има в най-голяма степен натрупани знания и умения за управление на училище и лидерство. Предлагаме национална програма, в която опитни директори да бъдат наставници на новоназначени или тези, които са идентифицирали нужда от работа с наставник.нуждаят от помощ. Какви стъпки биха били нужни за осъществяване на програмата:

 • Избор на наставници:

– Ежегодно с помощта на РУО се избират подходящи директори от всяка област на страната. Изборът включва и наскоро пенсионирани директори.

– Избраните директори получават покана за участие и се запознават с условията на програмата.

 • Обучение на наставниците:

– Избраните наставници подписват договор и получават обучение относно ролята им и как да бъдат ефективни наставници.

– Провежда се оценка на пригодност след завършване на обучението.

 • Работа на наставниците:

– Наставниците работят с до 2 училища в рамките на 2 учебни години.

– Провеждат поне 4 посещения в училището, където се срещат с директора и лидерския екип.

– Осъществяват структурирани срещи с лидерския екип, посещават часове и дейности, помагат за разрешаването на предизвикателства.

 • Комуникация и анализ:

– Директорът и наставникът поддържат комуникация за разрешаване на текущи казуси.

– След всяко посещение наставникът попълва протокол, съгласуван с целите за работа.

– Протоколите се анализират за адаптиране на подхода за следващи посещения.

 • Създаване на банка с наставници:

– След натрупване на опит се създава банка с наставници от всяка област.

– Тези наставници подпомагат училища в района и споделят опит и идеи помежду си.

III. Разширяване на дейността и ефективността на НЦПКПС по отношение новоназначените директори. Създаване на „Академия за директори“

В рамките на работната група бе изведено предложение да се създаде академия за всички новоназначени директори, в която поредица от обучения да им позволи по-лесно да се справят с предизвикателства на новата длъжност. Академията би била разделена на 4 няколкодневни модула, които да се осъществят в рамките на първите 2 години след назначението. Модулите биха се водили от комбинация от директори и обучители с опит в обучението на учители и директори.

Всеки модул ще се фокусира върху определена тематична област от работата на директорите, а именно:

 • Модул 1: Училищна документация и управление на учебната година.
 • Модул 2: Ефективно оперативно управление и вътрешна комуникация.
 • Модул 3: Стратегическо управление, планиране и проследяване на напредъка.
 • Модул 4: Развиване на лидерството на учители и ученици, успешна комуникация с общността.

Участието в академията е по желание или препоръка на РУО и носи 4 обучителни кредита. Подобен тип академия също така ще подпомогне споделянето на опит и добри практики и създаването на неформални връзки между новоназначените директори.

IV. ПУО на директори на регионално ниво

Директорите идентифицират като възможен работещ инструмент, който да подкрепи тяхната работа, периодичното провеждане на работни срещи, изцяло насочени към обмен на идеи, практики или разрешаването на работни казуси.

Форматът на професионална учебна общност би могъл да се използва за развитие на училищното лидерство, като се положат усилия за създаването на поне няколко ПУО във всяка област, с различен фокус и участници (напр. основно образование, професионално образование, гимназиално образование, други), под опеката на РУО. Професионалните учебни общности са автономни структури, като членовете на всяка една от тях могат сами да избират честотата на срещите, структурата на работа, както и не на последно място проблематиката, която да бъде разглеждана.


Проучването и докладът „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, както и работата на работна група „Училищно лидерство“ и двете становища са част от проект № BG05SFOP001-2.025-0079 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за  повишаване на лидерските компетентности на училищните директори“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече за останалите дейности в проекта можете да прочетете ТУК.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*