СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО МЕРКИ И РЕФОРМИ, КОИТО БИ СЛЕДВАЛО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПО-ВИСОКОТО НИВО И ПО-ЛЕСНОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕКТОРИ КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛОТО СТАНОВИЩЕ. I. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА. Изисквания към кандидатите: Участниците в Работната група се съгласяват, […]

Read More

Становище относно Предизвикателствата пред развитието на лидерските компетентности на училищните директори: Кликнете тук, за да прочетете цялото становище. Какви са предизвикателствата: Липса на дефиниция на лидерските компетентности:  Нормативната уредба не предоставя ясна и единна дефиниция или модел на лидерските компетентности на училищните директори. Приложение №3 към Наредба №15 не определя компетентностите като знания и умения, […]

Read More

Образование България 2030 следи развитието по казуса със спряната от Върховния административен съд Наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор” в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование след подадена жалба. Обезпокоени сме от създалата се несигурност за провеждането на стотици конкурси в цялата страна и смятаме, […]

Read More

Становище на сдружение „Образование България 2030” и Национална мрежа за децата относно Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 2021 година Общи коментари Сдружение „Образование България 2030“ и Национална мрежа за децата не подкрепят така предложения проект на национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и […]

Read More

Изпратихме становище до МОН за проекта на Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) С началото на 2021 г. стартира нов стратегически период за управлението във всички сектори. До края на 2020 г. имаше общо 8 стратегии за българското образование. В първите дни на новата година вече […]

Read More

Становище на сдружение „Образование България 2030“  относно Проект на Решение на МС за одобряване на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“   Сдружение „Образование България 2030“ приветства усилията на Министерството на образованието и науката за повишаване потенциала на преподавателите във висшите държавни училища, подготвящи учители и фокуса върху […]

Read More

Становище на сдружение „Образование България 2030” относно Проект на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Ние от сдружение „Образование България 2030“ приветстваме усилията на Министерството на образованието и науката да гарантира качеството на образованието, вкл. и когато то се провежда в условията на […]

Read More

Становище на сдружение „Образование България 2030” и Фондация “Заедно в час” относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Сдружение „Образование България 2030” и Фондация “Заедно в час” приветстват усилията на Министерство на образованието и науката да доразвие вече започнатата […]

Read More

Становище на сдружение „Образование България 2030”  относно Проект на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. (ИТСР) Сдружение „Образование България 2030” приветства усилията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на всички заинтересовани страни, участвали в разработването на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите […]

Read More

Сдружение „Образование България 2030“ изпрати становище до МОН във връзка с предложенията за национални програми за развитие на образование за 2020 г. Какво представляват националните програми за развитие на образованието? Националните програми са част от инструментите на МОН за финансиране на проекти и дейности, свързани с прилагането на конкретни политики и мерки в образованието. Те […]

Read More