Поставяме си четири основни цели до 2030 година

  • Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование

ЦЕЛ: Всички млади хора завършват средно образование

  • Резултати на учениците

ЦЕЛ: Всички ученици в България са функционално грамотни

  • Приложимост на образованието

ЦЕЛ: 80% от наскоро завършилите образованието си са реализирани на пазара на труда

  • Образователна макросреда

ЦЕЛ: Образователната система разполага с нужния образователен ресурс, за да гарантира качествено образование за всяко дете

Как постигаме целите?

За да проследим напредъка по поставените цели, ежегодно мониторираме системата на българското образование във всяка една от четирите области и публикуваме Годишен мониторингов доклад. Той има за цел да обобщи информацията и да я представи по достъпен начин.

В доклада проследяваме и анализираме измерими индикатори, които дават информация за състоянието и напредъка на образователната система. Използваме надеждни източници на информация и данни като Евростат, Европейска комисия, Национален статистически институт, международни организации като Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и други, за да съпоставим количествени и качествени показатели. Анализираме образователни политики на различни нива – стратегически документи, планове за изпълнението им, нормативни актове (закони, решения и постановления, наредби, правилници и др.), както и приложението им в реална училищна среда.

На база на доклада и идентифицираните в него предизвикателства реализираме инициативи, чрез които информираме обществото за проблеми в образованието и възможни препоръки за тяхното разрешаване.

Осъществяваме застъпничество пред отговорните институции за системни и устойчиви политики, които да гарантират качествено образование в България.

Comments are closed.