“Образование България 2030” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. 

Основните ни цели са:

 • Популяризиране на ефективни политики и практики, кaсаещи пряко или косвено повишаване на качеството на образованието в България.
 • Информираност на обществото за тенденциите, проблемите и възможните решения в образователната система и превръщането му в активен участник в диалога и развитието на образованието в България.
 • Формиране на политиките в сферата на образованието на база на анализ и оценка на данни от национални и международни изследвания, широк и ефективен обществен диалог, ефективно партньорство между всички заинтересовани страни и ясна и споделена дългосрочна визия за образование в България.
 • Активно участие на всички заинтересовани страни в процеса по формиране и прилагане на публичните политики в сферата на образованието.
 • Гарантиране качествено образование на всеки ученик от образователната система в България, релевантно на изискванията на XXI век, независимо от неговия социално-икономически статус.

Членове на сдружение “Образование България 2030” могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, които приемат устава и целите на Сдружението и желаят да допринасят за по-ефективна образователна система в България като подпомагат дейността на Сдружението.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ВАШАТА КОМПАНИЯ ОТ УЧАСТИЕ В МРЕЖАТА НА ОБРАЗОВАНИЕ БЪЛГАРИЯ 2030?

 • застъпничество за широк обхват от предизвикателства в сферата на образованието – можете да идентифицирате сферите, в които Вашата компания има най-голяма експертиза или би искала да развива такава;
 • възможност за диалог и сътрудничество с другите членове на мрежата – компании от различни сфери, неправителствени организации с експертиза в сферата на образованието;
 • връзки с институциите – възможности за периодични срещи с представители на институции, отговорни за взимането на решения в сферата на образованието;
 • съвместни кампании и инициативи в сферата на образованието

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ВАШАТА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ УЧАСТИЕ В МРЕЖАТА НА ОБРАЗОВАНИЕ БЪЛГАРИЯ 2030?

 • застъпничество за широк обхват от предизвикателства в сферата на образованието – можете да идентифицирате сферите, в които Вашата организация има най-голяма експертиза или би искала да развива такава;
 • възможност за диалог и сътрудничество с другите членове на мрежата – компании от различни сфери, неправителствени организации с експертиза в сферата на образованието;
 • връзки с институциите – възможности за периодични срещи с представители на институции, отговорни за взимането на решения в сферата на образованието;
 • съвместно създаване на събитията и застъпнически кампании спрямо нуждите и идеите на организацията

За да разберете как Вашата компания или неправителствена организация може да стане член, свържете се с нас на посочените контакти.

Среща на представители на бизнес компании и граждански организации от мрежата на Образование България 2030 със заместник-председател на Европейската комисия Юрки Катайнен, юни 2017 г.

Comments are closed.