Докладът “Ключови компетентности и умения за успех на 21 век – от закон към практика” е специално издание на ежегодния ни мониторингов доклад.

Неговата цел е да представи детайлна картина на приложението на ключовите компетентности, регламентирани в чл. 77 от Закона за предучилищни и училищно образование в подзаконовите нормативна актове. В хода на доклада можем да проследим как ключовите компетентности намират своето място в определящите обучението на учениците документи като: стратегии, наредби, учебни програми и национални програми за развитие на образованието. Мненията на представители на различните заинтересовани страни допълват анализа с важни послания от действителността. Както и в предишните ни доклади, така и в този, в Разкази от реалността представяме гледните точки на професионалисти от сферата.

Докладът е изготвен въз основа на реализирано от нас задълбочено проучване “Ключови компетентности – от Закон към практика”. В рамките на проучването събрахме и анализирахме данни, интервюирахме представители на различни заинтересовани страни като: родители, ученици, учители, директори, експерти от администрацията, университетски преподаватели и управители на фирми, обучаващи учители. Всичко това ни помогна да откроим основни изводи за ключовите компетентности, заложени в чл. 77 на ЗПУО по отношение на следните аспекти:

  • По какъв начин те са доразвити в ключови подзаконови нормативни актове
  • Какво предлага системата за продължаваща квалификация на учителите във връзка с тяхната подготовка да развиват ключовите компетентности в класната стая.

Проучването и докладът “Ключови компетентности и умения за успех – от закон към практика” са изготвени в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0050 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развитието на ключови компетентности у учениците“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече за останалите дейности в проекта можете да прочетете ТУК

Изтеглете доклада и проучването тук:

Проучване сред целевите групи и създаване на препоръки/становища за ефективно преподаване на ключовите компетентности/умения в класната стая и за подобряване на качеството на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти. Фокус върху политиките

Проучването е резултат от продължителната ни работа по търсене на решения за проблема с високия дял на ученици, които не придобиват ключови компетентности в училище. Докато в предходното проучване “Ключови компетентности и умения за успех – от закон към практика” идентифицирахме проблемите, свръзани с приложението на ключовите компетентности в класната стая, то в настоящото намираме решенията. 

Изследването има за цел да формулира препоръки, които да допринесат за по-ефективното интегриране на ключовите компетентности в класната стая и за подобряване качеството на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти. За целта се допитахме до представители на заинтересованите страни, за да разберем тяхната позиция по предлаганите от нас политики и оценихме всички предложени алтернативи на действие чрез метода „Анализ на политики” (Policy Analysis). В резултат изведохме препоръки, които да послужат на отговорните институции в процеса по утвърждаването на компетентностния подход в обучението в училище.

Прочетете проучването и нашите препоръки, базирани на него тук:

Comments are closed.