Образование България 2030 е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Обединяваме организации от гражданския, частния и публичния сектор за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г. 

През 2015 г. заедно с широк кръг съмишленици дефинирахме високи цели за развитието на българското образование. От тогава насам ангажираме гражданите и политически отговорните лица да работят заедно за тяхното постигане. 

Визия

През 2030 г. всички деца и младежи имат достъп до качествено образование, в рамките на което придобиват компетентности за успешна реализация. България е сред най-добре представящите се страни по резултатите на учениците си в международни сравнителни изследвания за умения и знания на учениците (като PISA, TIMSS и PIRLS). 

Мисия 

Фокусираме усилията си в три сфери:

Мониторинг

Проследяваме тенденциите в образованието и ежегодно публикуваме мониторингов доклад.

Информиране

Информираме обществото за проблемите и постиженията в сферата на образованието в България и популяризираме добри практики

Застъпничество

Съвместно със съмишленици от бизнеса, гражданския и публичен сектор се застъпваме за ефективни политики и устойчива промяна на образователната система. 

Цели

  • Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование

ЦЕЛ: Всички млади хора завършват средно образование

  • Резултати на учениците

ЦЕЛ: Всички ученици в България са функционално грамотни

  • Приложимост на образованието

ЦЕЛ: 80% от наскоро завършилите образованието си са реализирани на пазара на труда

  • Образователна макросреда

ЦЕЛ: Образователната система разполага с нужния образователен ресурс, за да гарантира качествено образование за всяко дете

Comments are closed.