Нашата визия

Образование България 2030 работи за това българското училищно образование да дава възможност на всяко едно дете да получи знания и умения, за да бъде в бъдеще успешно реализиран член на обществото, независимо от социо-икономическия си статус. Така до 2030 г училищното образование може да се превърне в движеща сила, която помага на хората да бъдат щастливи от своя живот и възможностите си за реализация и развитие тук, в България.

Нашата мисия

Проследяваме развитието на образователната система и информираме за възможностите и ключовите проблеми в нея. Aнгажираме гражданското общество и хората, които взимат решения за съвместни действия към подобряването на качеството и достъпа на българското образование до 2030 г.

Нашият подход

Фокусираме усилията си в три приоритетни сфери на дейност – монитринг, информация и застъпничество.

Мониторинг – проследяваме тенденциите в образованието чрез ежегоден мониторингов доклад.

Информация – информираме българското общество за проблемите и развитията в сферата на образованието в България, популяризираме добри практики и успешни международни примери за промяна в образователната система на ежегодната Конференция Образование.

Застъпничество – застъпваме се за системни политики и устойчива промяна на образователната среда като даваме становища по актуални политики, участваме в работни групи и инициираме срещи с представители на отговорните институции.

Според нас тези три сфери са взаимосвързани. Вярваме, че пълноценната, системна и дългосрочна промяна на образователната система включва както информирано и активно общество, така и ефективни образователни политики. Същевременно тези процеси трябва да се базират на ясни индикатори, които да дават информация за състоянието и напредъка на образователната система.

 

Comments are closed.