Сдружение “Образование България 2030” е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в обществена полза.

Основните цели на Сдружение “Образование България 2030” са:

  1. Популяризиране на ефективни политики и практики, кaсаещи пряко или косвено повишаване на качеството на образованието в България.
  2. Информираност на обществото за тенденциите, проблемите и възможните решения в образователната система и превръщането му в активен участник в диалога и развитието на образованието в България.
  3. Формиране на политиките в сферата на образованието на база на анализ и оценка на данни от национални и международни изследвания, широк и ефективен обществен диалог, ефективно партньорство между всички заинтересовани страни и ясна и споделена дългосрочна визия за образование в България.
  4. Активно участие на всички заинтересовани страни в процеса по формиране и прилагане на публичните политики в сферата на образованието.
  5. Гарантиране качествено образование на всеки ученик от образователната система в България, релевантно на изискванията на XXI век, независимо от неговия социално-икономически статус.

Членове на Сдружение “Образование България 2030” могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, регистрирани в съответствие със законите на Република България на територията на страната или в рамките на Европейския съюз, които приемат устава и целите на Сдружението и желаят да допринасят за по-ефективна образователна система в България като подпомагат дейността на Сдружението.

Какви са ползите за Вашата организация от участие в мрежата на Образование България 2030?

– застъпничество за широк обхват от предизвикателства в сферата на образованието – можете да идентифицирате сферите, в които Вашата организация има най-голяма експертиза или би искала да развива такава;

– възможност за диалог и сътрудничество с другите членове на мрежата – компании от различни сфери, неправителствени организации с експертиза в сферата на образованието;

– връзки с институциите – възможности за периодични срещи с представители на институции, отговорни за взимането на решения в сферата на образованието;

– съвместно създаване на събитията и застъпнически кампании спрямо нуждите и идеите на организацията.

За да разберете как Вашата организация може да стане член, свържете се с нас на посочените контакти.

Comments are closed.