02 October, 2019
/ By edu

Във връзка с предложените промени на националната програма “Мотивирани учители” входирахме становище с нашата позиция по тях. Прочетете повече за програмата и за нашите предложения в статията, която подготвихме. 

За националната програма “Мотивирани учители”

Национална програма “Мотивирани учители” фокусира усилия върху значим проблем – липсата на учители по определени предмети и най-вече в райони с ниски образователни резултати на учениците и/или ученици с нисък социален статус. Мерките по нея  имат за цел да се привлекат повече учители по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици в училища в подобни райони. .Програмата ще предложи допълнителни стимули на ефективни и мотивирани учители по тези предмети с доказан професионален опит да изберат да преподават в училище с идентифицирани проблемни области. Наред с това програмата предлага и въвеждащо основно обучение за придобиване на квалификация „учител“ и придобиване на допълнителна квалификация по същите предмети. 

Какво предвиждат промените

Предложените от МОН промени предвиждат да се премахне изискването участниците по програмата да притежават ОКС “магистър”. Така програмата ще бъде достъпна и за специалисти с ОКС “бакалавър”. Наред с това се увеличава допълнителното възнаграждение за учителите с доказан професионален опит. Те ще получават 500 лв за увеличение на основната заплата (вместо 300 лв.) и средства за наем в размер на 200 лв. на месец (или възстановяване на транспортни разходи за пътуващите учители) за срок от 12 месеца. 

Каква е нашата позиция относно предложените промени

Изцяло приветстваме така предложените промени. Вярваме, че отварянето на програмата и към завършили ОКС “бакалавър” ще допринесе за привличането на повече специалисти с потенциал да предложат ефективно преподаването в класните стаи. В същото време подкрепяме и увеличението на допълнителното материално стимулиране. Вярваме, че това е важен фактор за изборът на един мотивиран учител да промени не само работното си място, но и населеното място, в което живее. В допълнение предлагаме и няколко препоръки с акцент върху педагогически специалисти в начален етап като потенциални участници по програмата, както и върху ефективността и качеството на програмата. 

Пълния текст на становището вижте тук:

Във връзка с предложените промени на Решение №172/2019 на МС, касаещи Национална програма „Мотивирани учители“, изразяваме следната позиция: 

Изцяло подкрепяме премахването на изискването участниците в Националната програма да притежават ОКС „магистър“ и отварянето на НП „Мотивирани учители“ за кандидати с ОКС „бакалавър“. Вярваме, че това ще допринесе за повече професионалисти да припознаят учителската професия като добра възможност за успешна реализация. 

През последните години нуждата от учители в начален етап (начални учители и начални учители целодневна организация на учебния ден) нараства все повече не само поради излизане от системата на настоящите учители, но и в резултат на все по-активното въвеждане на целодневно обучение във всички класове на началния етап. Предвид многото часове, които учителите в начален етап прекарват със своите ученици и предвид факта, че възрастта 7-11 години е с изключително голям потенциал за въздействие и развитие, началните учители имат уникалната възможност да компенсират предизвикателствата и дефицитите на техните ученици, натрупани в по-ранна възраст. Затова е редно именно най-мотивираните специалисти да получат възможност за квалификация като учители в начален етап и да влязат в класните стаи. За да отговори на реалните нужди на училищата и учениците, Дейност 6.2. от националната програма следва да бъде разширена, като осигури възможност на мотивирани специалисти от други сфери да придобият професионална квалификация “Начален учител” и да работят в училищата, които имат нужда от такива кадри.

С цел ефективно реализиране на НП „Мотивирани учители“, предлагаме да се предвиди възможността за трансфер на предвидените бройки участници между дейности 6.1., 6.2 и 6.3 от Националната програма, в случай на дефицит на кандидати в някоя от дейностите и наличие на по-голям брой мотивирани специалисти в другите дейности. 

Препоръчваме да бъдат разработени по-детайлни критерии, базирани на качествени, а не само на количествени индикатори, които акцентират по-скоро върху компетентностите на кандидатите. В настоящия си вид критериите за подбор по дейност 6.1., 6.2. и 6.3. са по-скоро формални и не могат да гарантират сами по себе си,че избраните специалисти ще бъдат ефективни в класната стая и ще добавят стойност в обучението на учениците. Компетентности, които могат да бъдат взети предвид като критерии са например: базисна дигитална грамотност, умения за развитие на ключови компетентности, инициативност и други. 

Наред с това остава неясно защо един от критериите за подбор на мотивирани и опитни педагогически специалисти по дейност 6.1. е кандидатите да имат задължително „над 8 години професионален опит като учител по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии в училища в страната и/или в чужбина.“ Изискването за 8-годишен трудов опит също не може да гарантира, че специалистът ще предложи ефективно преподаване в класната стая и би подействало ограничаващо за привличането на по-млади специалисти, които постигат успехи като учители и имат интерес да променят местоработата си. Затова предлагаме изискването за 8 години професионален опит като учител да бъде намалено на 5 години. 

В допълнение, препоръчваме показателите за изпълнение на програмата и индикативни параметри да бъдат разширени и надградени с допълнителни качествени индикатори за успех на програмата. Настоящите изцяло количествени параметри, посочени в т. 7, не могат да гарантират, че програмата в действителност носи добавена стойност, подобрява качеството на образованието и повишава постиженията на учениците в училищата, таргет по програмата.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*