03 October, 2017
/ Comments Off on ТИТАН България
/ in Members
/ By edu

 „Златна Панега Цимент” АД е част от Групата ТИТАН от 2004 г. и е един от основните производители на качествен цимент в България. Компанията разполага с бетонови възли в четири града, самостоятелно и съвместно с други компании притежава концесии в 12 кариери за добив на чакъл, пясък и трошен камък и работи върху разкриване на нови кариери. Успехът на фирмата се дължи на използването на най-добрата съществуваща производствена технология и ноу-хау, а направените до момента инвестиции в модернизации и иновативни технологии са над 113 млн. евро.

В стремежа си да бъде отговорен бизнес, ТИТАН България има ясно изградена политика по корпоративна социална отговорност, насочена към устойчивото решаване на основни проблеми в региона по поречието на река Златна Панега, свързани с бедността, младежката безработица, достъпа до качествено образование, здравната култура и опазването на околната среда. Централна част в развиваните от ТИТАН България социални дейности за подпомагане на населението заема дългосрочното партньорство с Фондация „Заедно в час“. От 2013 г. до сега благодарение на общите ни усилия над 500 деца от социално слаби семейства в четири основни училища в община Ябланица и едно в община Троян са получили шанс за качествено образование и развитие на собствения им потенциал.

ТИТАН България има изградени традиции в работата с местните училища при провеждането на екологично образование чрез биологична рекултивация, орнитоложки експедиции, екоконференции, учредяване на ученически екологични клубове, извършване на биомониторинг на реката и околността, акции по почистване на региона съвместно с различни заинтересовани страни и др. По този начин компанията работи за развиване на екологично съзнание у младите хора в общността, което е основа за дълготрайно съхранение на природата.

Натрупаният опит дава възможност на компанията да сподели добрите практики и да разшири подкрепата си за българското образование и на национално ниво. По този начин ТИТАН България изпълнява и поетите от Група ТИТАН през 2015 г. ангажименти към Европейския пакт за младежта, чиито основни цели са свързани с преодоляване несъответствието между уменията на младите хора и нуждите на бизнеса и за подобряване на възможностите за социално включване и професионално развитие на европейските младежи.

 

Comments are closed.