13 January, 2023
/ in news
/ By edu

Темата за училищното лидерство и за ролята на директора за гарантиране на качествено образование става все по-актуална както на световно ниво, така и в България. Редица наднационални организации припознават училищното лидерство като определящ фактор за постиженията на учениците. Ако досега традиционно училищните лидери са били по-скоро администратори, то днес трябва да очакваме от тях да са двигател на трансформацията. Но очакванията на обществото към училищните директори трябва да бъдат придружени от ясна дефиниция какво означава успешен училищен лидер и целенасочена подкрепа за развитие на училищното лидерство във всяко едно училище.

Представяме ви доклада „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“. В него разглеждаме ситуацията в училищното лидерство в България. Той повдига темата за необходимостта от целенасочени политики за развитие на училищно лидерство в българското образование. В него ще откриете:

•Преглед на нормативната уредба и политиките, които засягат лидерскитеумения на училищните директори;

•Изследване доколко директорите имат възможност да участват в качествени обучения в областта на училищното лидерство;

•Гледната точка на директорите относно подбора, квалификацията, оценяването и подкрепата към тях за прилагане на лидерските компетентностив работата им. По тези теми дадохме думата и на експерти от образователната администрация и на представители на училищната общност.

Докладът синтезирано представя данните и откритията от задълбочено проучване със същото заглавие, което реализирахме в рамките на втората половина на 2022 година. Проучването и докладът „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“ са изготвени в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0079 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за  повишаване на лидерските компетентности на училищните директори“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече за останалите дейности в проекта можете да прочетете ТУК.

Следва на базата на доклада и проучването, заедно с широк кръг заинтересовани страни,  да формулираме препоръки за промени в нормативната база, уреждаща подбора, подготовката, подкрепата и отговорностите на училищните директори и развитието на лидерските им компетентности. Следете сайта ни и нашата Facebook и LinkedIn страница, където ще публикуваме всичко, свързано с проекта. 


Изтеглете доклада тук:

Доклад „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“

Изтеглете проучването тук:

Проучване „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*