13 January, 2023
/ in news
/ By edu

Темата за училищното лидерство и за ролята на директора за гарантиране на качествено образование става все по-актуална както на световно ниво, така и в България. Редица наднационални организации припознават училищното лидерство като определящ фактор за постиженията на учениците. Ако досега традиционно училищните лидери са били по-скоро администратори, то днес трябва да очакваме от тях да са двигател на трансформацията. Но очакванията на обществото към училищните директори трябва да бъдат придружени от ясна дефиниция какво означава успешен училищен лидер и целенасочена подкрепа за развитие на училищното лидерство във всяко едно училище.

Представяме ви доклада „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“. В него разглеждаме ситуацията в училищното лидерство в България. Той повдига темата за необходимостта от целенасочени политики за развитие на училищно лидерство в българското образование. В него ще откриете:

•Преглед на нормативната уредба и политиките, които засягат лидерскитеумения на училищните директори;

•Изследване доколко директорите имат възможност да участват в качествени обучения в областта на училищното лидерство;

•Гледната точка на директорите относно подбора, квалификацията, оценяването и подкрепата към тях за прилагане на лидерските компетентностив работата им. По тези теми дадохме думата и на експерти от образователната администрация и на представители на училищната общност.


Изтеглете доклада тук:

Доклад „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“

Изтеглете проучването тук:

Проучване „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“


На базата на изводите от доклада формирахме Работна група „Училищно лидерство“, в която бяха обсъдени ключовите възможности и предизвикателства за развитието лидерските умения на училищните директори.

В рамките на първата среща, която се състоя на 8-и февруари, работната група открои няколко ключови теми, засягащи развитието на лидерските умения на директорите: подбор на директоритепродължаваща квалификация на директорите и атестиране. Във втората среща на фокус беше темата за подбора на директорите (с акцент включване на оценката на лидерските компетентности като важен елемент от подбора). В третата среща с групата обсъдихме темата за подкрепата на директорите.


На базата на работата на Работна група „Училищно лидерство“ създадохме:

Той е базиран на анонимните интервюта, проведени за проучване „Развитие на лидерските умения на училищните директори – ключ към качествено образование“, както и на текста на самото проучване. Моделът е разширен, структуриран и завършен в рамките на работната група. Като основа е използвано и Приложение No3 от Наредба No15 „За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“. Изведени са конкретни знания, умения и отношения, които да позволят ефективното изпълнение на задълженията на директорите на училищата.

  • Две становища с препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения на училищните директори.

Становище №1 очертава Предизвикателствата пред развитието на лидерските компетентности на училищните директори. Кратко обобщение на становището можете да намерите тук.

Изтеглете становището тук:

Становище относно Предизвикателствата пред развитието на лидерските компетентности на училищните директори

Становище №2 съдържа предложения за мерки и реформи за гарантиране по-високото ниво и по-лесното развитие на лидерските компетентности на училищните директори. Кратко обобщение на становището можете да намерите тук.

Изтеглете становището тук:

Становище относно Мерки и реформи, които би следвало да се предприемат на национално ниво за
гарантиране по-високото ниво и по-лесното развитие на лидерските компетентности на училищните директори


Проучването и докладът „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, както и работата на работна група „Училищно лидерство“ и двете становища са част от проект № BG05SFOP001-2.025-0079 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за  повишаване на лидерските компетентности на училищните директори“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече за останалите дейности в проекта можете да прочетете ТУК.

Следете сайта ни и нашата Facebook и LinkedIn страница, където ще публикуваме всичко, свързано с проекта. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*