МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2021

Изтеглете Мониторингов доклад 2021 „Образование в застой“ ТУК

За мониторинговия доклад

Вече пета година публикуваме мониторингов доклад за образователната система в България. Той проследява ефекта от образователните политики в четири сфери:

  • Равен достъп до качествено образование
  • Резултати на учениците
  • Образователна макросреда
  • Приложимост на образованието.

Ежегодният ни мониторингов доклад има за цел да допринесе за участието на различните заинтересовани страни в процеса по формиране, провеждане и оценяване на политиките, засягащи образованието. Това позволява обективно, безпристрастно и своевременно да се идентифицират обезпокоителни феномени, продължително нерешавани проблеми и нововъзникващи предизвикателства и да се предлагат дългосрочни решения вместо да се реагира кампанийно или с реактивни, а не превантивни, решения. 

Първото издание на доклада беше публикувано непосредствено след влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование през 2016 г.  Затова с тазгодишното издание отговаряме на въпроса как и накъде се движи образованието спрямо идентифицираните през 2016 г. предизвикателства, 5 години по-късно? Нарекохме доклада „Образование в застой“, защото установихме, че след 5 години, голяма част от регистрираните от нас проблеми са все още на дневен ред. 

Глава първа на доклада прави съпоставка на състоянието на индикаторите сега, спрямо състоянието им през 2016, когато започнахме проследяването, и спрямо стратегическите цели за образованието, действащи през този период.

Глава втора отговаря на серия от важни за ефективността и ефикасността на образованието въпроси през подробен анализ на стратегическото развитие на образованието, националните програми, системата за финансиране на училищното образование и очакваните резултати от образованието. 


Къде сме през 2021 година?

Равен достъп до качествено образование 

През 2020 г. преждевременно напусналите училище са 12.8 %. През 2020/2021 г. остават константни ниските нива на записване на деца в детска градина – 78.1%.

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА

Препоръките както от първия ни Мониторингов доклад, така и от последния продължават да бъдат актуални:

Мониторингов доклад 2016: „Необходим е интегриран подход, за да се гарантира равнопоставен дос-
тъп до качествено образование за всички деца в България, който да включва образователни, но и социални, здравни и финансови мерки. Този доклад може да постави началото на процес на формулиране и формиране на интегрирани междусекторни политики. Всъщност това е и главната му препоръка.“

Мониторингов доклад 2020: „Извършване на задълбочен анализ на мерките на Механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, особено в частта му „задържане“, където се наблюдава ниска ефективност. Обогатяване с конкретни мерки спрямо различните причини за отпадане или риск от отпадане, вкл. допълнителни дейности по адаптиране на учениците в класните стаи и превенция на повторното им отпадане.“

Резултати на учениците

Към 2021 г. 54 % от 15-годишните ученици са функционално грамотни и могат да използват познания и умения в ключови познавателни области, като анализират, осмислят и представят решение на проблеми в многообразие от ситуации при средни стойности за ЕС от 23.6 %

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА

Мониторингов доклад 2020: Очакванията към резултатите от обучението на учениците да бъдат фокусирани приоритетно към придобиване на компетентности.

Мониторингов доклад 2020: Промяна на формата на НВО и ДЗИ. Националните изпитни формати следва по ефективен начин да оценяват компетентностите на учениците.

Приложимост на образованието

През 2020 г. 80,7% от наскоро завършилите образованието си българи (между 20- 34-годишна възраст) са заети на пазара на труда (при средно 80,9% за ЕС). През 2019 г. делът на младите хора (15–34 години), които нито работят, нито учат, е достигнал рекордно ниски нива – 17,5%. По данни на НСИ подобна е и ситуацията за първата половина на 2021-ва, когато близо 80% от българите между 20- и 34-годишна възраст са били заети на пазара на труда.

Същевременно през 2020 г. 85% от българските работодатели смятат, че намирането на служители с нужните умения и квалификация е по-трудно от преди.

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА

Препоръките, които сме правили по темата през годините, са все така валидни:

Мониторингов доклад 2016–2017: Образованието да гарантира умения и компетентности за успех през XXI в.

Мониторингов доклад 2020: Въвеждане на устойчив механизъм за оценка на качеството на професионалното образование и обучение и реализацията на завършващите да бъде възприемано като мярка с висок приоритет. Подобен инструмент би могъл да e обвързан с финансирането на професионалните училища.

Образователна макросреда

През 2021 г. разходите за образование достигнаха най-високата си стойност като процент от БВП – 4.5%.

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА

Препоръка от Мониторингов доклад 2016–2017: „Необходими са целенасочени инвестиции в областта на образованието, които системно и за продължителен период от време да преследват набелязана цел до нейното постигане. Сега донякъде има усещане за хаотичност във вложенията… Без съмнение реализирането на които и да е политики за гарантиране на качествено образование за всички деца в България следва да се разглежда през призмата на осигуряване на нужния финансов ресурс и ефективността, с която се
използва.

Разгледайте и изтеглете нашите мониторингови доклади тук: