МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2020

Изтеглете Мониторингов доклад 2020 „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени“ ТУК

За мониторинговия доклад

Вече четвърта година публикуваме мониторингов доклад за образователната система в България. Той проследява ефекта от образователните политики в четири сфери:

  • Равен достъп до качествено образование
  • Резултати на учениците
  • Образователна макросреда
  • Приложимост на образованието.

Тази година пандемията от Covid-19 и нейните ефекти върху образованието наложиха да добавим нова сфера за проследяване:

  • Образованието в условията на криза

Чрез доклада ние измерваме до каква степен се приближаваме към целите за качествено образование, които си поставяме до 2030 г. На база на анализа, дефинираме важни проблеми и формулираме препоръки за тяхното разрешаване. 

Ежегодният ни мониторингов доклад има за цел да допринесе за участието на различните заинтересовани страни в процеса по формиране, провеждане и оценяване на политиките, засягащи образованието. 

Това позволява обективно, безпристрастно и своевременно да се идентифицират обезпокоителни феномени, продължително нерешавани проблеми и нововъзникващи предизвикателства и да се предлагат дългосрочни решения вместо да се реагира кампанийно или с реактивни, а не превантивни, решения. 

 

ДОКЛАДЪТ ПРЕЗ 2020 Г. НАКРАТКО:

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Законът за предучилищно и училищно образование регламентира началото на реформата към компетентностен подход на обучение в училище. Бяха предприети редица мерки, които да повишават резултатите на учениците. Въпреки това образованието продължава да бъде приоритетно ориентирано към формирането на предметни знания, а не на компетентности, а постиженията на учениците се влошават. Според PISA 2018 46% от 15-годишните ученици не притежават основни умения по четене, математика и природни науки. 

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА

Очакваните резултати от обучението на учениците да бъдат приоритетно ориентирани към формирането на компетентности, а не на предметно знание. Това може да стане чрез разработване на Учебна рамка на компетентностите (Curriculum Framework) или чрез промяна на учебни програми. 

РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Въпреки успешното „връщане“ или записване за първи път на 49 000 деца и ученици в образователната система, Механизмът за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици не успява да се справи с високите нива на отпадане от образованието. През 2019/2020 г. 3% от учениците са напуснали училище преждевременно, дял почти непроменен за последните 5 години, а едва 78.7% от децата посещават детска градина (при средно 95,4% за ЕС). 

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА

Извършване на задълбочен анализ на мерките на Механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, особено в частта му „задържане“, където се наблюдава ниска ефективност. Обогатяване с допълнителни мерки за подкрепа към учениците и техните семейства. 

ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

През 2020 г. 80,7% от наскоро завършилите образованието си българи са заети на пазара на труда, а делът на младите хора, които нито работят, нито се обучават, е с рекордно ниски стойности (17,5%). Въпреки това България продължава да не се представя добре в изграждането на уменията на работната сила. Дуалното обучение се развива все по-устойчиво, но е нужен механизъм за оценка на неговото качество, както и да бъдат привлечени повече  млади преподаватели, особено по предметите по професия.

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА

Въвеждането на устойчив механизъм за оценка на качеството на професионалното образование и обучение и реализацията на завършващите следва да бъде възприемано като мярка с висок приоритет. 

ОБРАЗОВАТЕЛНА МАКРОСРЕДА

В периода 2016–2020 г. бюджетът за образование нарасна значително и достигна 3,8% от БВП (при около 3,5% през предходните години). С това се увеличиха националните програми за развитие на образованието, а учителската заплата стана по-висока от средната работна заплата за повечето области на страната. Същевременно привличането на млади учители се превърна във важен приоритет. Бяха предприети мерки, които да стимулират младите хора да избират учителската професия, но не бяха направени реални стъпки за гарантиране на тяхната качествена подготовка. Липсва и механизъм, който да проследява качеството на предлаганите квалификационни обучения за учителите.

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА

Да бъде въведен механизъм за оценка на качеството на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти. 

ОБРАЗОВАНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, промени изцяло обучителния процес. Открои някои работещи механизми, но и подчерта добре познати проблеми. За кратко време училищните екипи успяха да се адаптират и да продължат образователния процес. За по-голямата част от учениците обучението се провеждаше дистанционно. По данни на МОН 10% от учениците не бяха включени в дистанционно обучение в електронна среда. Необходими са допълнителни усилия за осигуряване на достъп на всички ученици до качествено обучение от разстояние в електронна среда. 

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА

Да се инвестира в необходимите образователна инфраструктура и условия всички ученици да имат достъп не само до образование, но и до качествен учебен процес в условията на криза. Това включва както технологичните решения за обучението в извънредни условия, така и подготовката на учителите и останалите заинтересовани страни да бъдат пълноценни участници в обучителния процес.

Разгледайте и изтеглете нашите мониторингови доклади тук: