14 May, 2020
/ in news
/ By edu

Успешно премина и третият модул от обучението за учители „Умения на ХХI век: Развиване на ключови компетентности у учениците“. И тази среща с участниците от цялата страна се проведе дистанционно, но общото ни онлайн пространство ни помага да учим и споделяме ефективно заедно. Освен това имахме удоволствието да споделим и рождения ден с един от участниците! Радваме се, че мотивацията им за участие е толкова висока, че споделят и тези специални дни с нас. 

Самостоятелност, развитие, интегритет и успешна реализация посочиха учителите като едни от най-важните причини, за да развиват умения у учениците. Сред  предизвикателствата пред тях това да се случва ефективно те посочиха натовареност, неразбиране, липса на мотивация. Вярваме, че чрез подобни обучения ние помагаме тези предизвикателства да бъдат преодолени по-лесно. 

Сформираните при предишната ни среща екипи представиха по една ключова компетентност, защо тя е важна и как може да бъде развивана. Споделено беше разбирането, че компетентностите са взаимосвързани и че успешно се развиват чрез междупредметните връзки. Това потвърди тезата, за която се застъпваме в доклада ни „Ключови компетентности и умения за успех – от закон към практика“. Тя е, че в учебните програми трябва да бъдат включени възможно най-много и най-разнообразни примери как една компетентност може да се развива във всички учебни предмети. Сигурни сме, че колкото по-всеобхватна е представата за това какво означава да се развива една компетентност, толкова по-широка става палитрата от начини и дейности за нейното развиване. Учителите споделиха нестандартни примери за приложение на ключовите компетентности в контекста на екологичното мислене, устойчивото развитие и дори дигиталното гражданство. 

След представянето на осемте ключови компетентности, участниците посочиха коя от тях се развива най-много в тяхното училище и коя – в най-малка степен. Водещият отговор и на двата въпроса се оказа един и същи – дигиталната компетентност. Необходимостта учебният процес да премине в дистанционна форма отличи дигиталната компетентност като най-интензивно развиваната в последните месеци. В този смисъл разпознатото като слабо развиване на дигиталната компетентност би могло да бъде следствие от пропуски на учители и ученици, идентифицирани в процеса на използване на дигитални и онлайн инструменти за реализиране на дистанционно обучение. Разбира се, дигиталната компетентност е комплекс от много повече знания, умения и нагласи, но безспорно е най-необходимата именно в този момент за учителите и техните ученици. 

Освен да насърчават обмена на идеи и добри практики между участниците, нашите партньори от Академия НИКЕ създават възможности за регулярно получаване на обратна връзка от групата за обучителния процес. Целта е съдържанието на обучението да отговаря максимално на нуждите на участниците – от оценката на нуждите на входа, мониторинг и адаптиране в рамките на обучението, до оценка на удовлетвореност на очакванията на изхода. Това смятаме за критично важен фактор за провеждането на качествено обучение. Задълбоченият анализ на системата за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти в миналогодишното ни проучване, показа, че: 

  • е необходима цялостна оценка на системата от МОН;
  • е необходимо да се внедри система за оценка и обратна връзка за всички одобрени обучителни програми (и други организационни форми) за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

С настоящото обучение се стремим да интегрираме и на микрониво някои от нашите препоръки към политики и да валидираме и оценим ефектите от приложението им. 

То също ни дава възможност да погледнем на процеса през опита на учителя, който постоянно комуникира със своите ученици. Един от участниците наблегна на факта, че децата придобиват множество компетентности постоянно, във и извън училище. Разпознаването на необходимостта от по-осъзнато и целенасочено формиране на компетентности, би разширило полето от възможности на учителя да управлява този процес. Ето защо следващата ни обучителна среща ще постави акцент върху компетентностите, които притежават учителите и методи за развиване на ключови компетентности у учениците. Тя ще се състои на 30 май в познатото ни вече дигитално пространство.  

Обучението се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” по проект №BG05SFOP001-2.009-0050 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*