09 March, 2020
/ in news
/ By edu

Отворена покана за обучение за учители

„Умения на ХХI век: Развиване на ключови компетентности у учениците“

 

ВАЖНО!

С оглед на мерките, предприети във връзка с COVID-19, Ви информираме, че датата на присъственото обучение се отлага.

Кандидатстването е удължено до 31.03.2020 г. След процеса на селекция, нашият екип ще се свърже с одобрените участници, за да им предостави допълнителна информация. Датата на обучението ще бъде съобразена развитието на ситуацията и с възможностите за присъствие на участниците.

Представяме Ви проект, посветен на развиването на ключови компетентности у учениците

Образование България 2030 и Академия НИКЕ Ви канят да участвате в обучение за учители, част от проект: “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Повече за проекта може да прочетете ТУК. 

Какво Ви дава участието в обучението?

Достъп до БЕЗПЛАТНО 16-часово обучение с възможност за придобиване на 1 квалификационен кредит на тема: „Умения на ХХI век: Развиване на ключови компетентности у учениците“.

Програмата се фокусира върху подпомагане на педагозите за развиване на ключови компетентности у децата/учениците чрез организация на учебния процес по иновативен и интерактивен начин. Споделят се конкретни инструменти и техники на работа за организация на учебния процес при включване на групова работа, игри, симулации и изследвания, рефлексия, които подкрепят децата/учениците в осъзнато, поетапно, целенасочено и базирано върху получаване на обратна връзка развиване на умения за ХХI век. За целта се споделят конкретни инструменти и методи, свързани с планиране и организиране на дейности, които предполагат активното включване на учениците и подкрепата им при развиване на ключовите компетентности. 

Как да се включите в обучението?

  • В случай че отговаряте на критериите, описани по-долу, може да попълните формуляра за кандидатстване за участие по проекта като последвате ТОЗИ линк:
  • Крайният срок за подаване на кандидатурата Ви е 23:59 ч. на 31. 03. 2020 г. 
  • Екипът ни ще се свърже с Вас до 06. 04. 2020 г., за да Ви представи резултатите от кандидатстването До селектираните за участие кандидати ще бъде изпратена допълнителна информация.
  • ВАЖНО! При изпращането на своята кандидатура, поемате ангажимента, в случай че сте класиран/а за участие в обучението, да се включите активно във всички модули от обучението и да работите дългосрочно за развиване на ключови компетентности у Вашите ученици. 

Критерии за участие в проекта:

  • Педагогически специалисти, които работят на трудов или граждански договор в училище с ученици (без значение от етапа) през учебната 2019-2020 г.  на територията на цялата страна.
  • Педагогическите специалисти, които ценят значимостта на развиването на ключови компетентности у учениците  и имат нагласата целенасочено да работят за развиване на тези компетентности.
  • Педагогическите специалисти, които проявяват готовност да работят дългосрочно за развиване на ключови компетентности у учениците, на които преподават.
  • Педагогическите специалисти, които са готови да поемат ангажимент да проведат минимум 1 дейност, подкрепяща развиването на ключови компетентности на учениците в учебните часове, които провеждат, в рамките на изпълнение на дейностите по проекта 
  • Педагогическите специалисти, които вече работят за развиване на ключови компетентности у учениците през формални и неформални структури в училище и извън него.

 

График на дейностите по проекта с участие на педагогически специалисти:
ДО: 31. 03. 2020 г.  Кандидатстване на учители за включване в обучението
06. 04. 2020 г. Обявяване на класираните участници 
Датата ще бъде обявена

след селекция на групата и

съобразена с възможностите

на участниците

09:00 – 17:30 ч. 

Модул 1 от обучението: Интерактивно обучение в група

Провеждане на присъствената част на обучението в гр. София

2 седмици след края на обучението Модул 2 от обучението: Самостоятелна работа на обучаемите

Самостоятелни задачи, подготвени от учителите (дистанционно)

до 2 седмици след подготовка на самостоятелната работа Модул 3 от обучението: Практическо приложение в работата

Приложение в класната стая на стратегии за развиване на компетентности у учениците (дистанционно)

Датата ще бъде съобразена с възможностите на участниците Модул 4 от обучението: Работилница

Рефлексия + представяне на резултатите от приложение на стратегиите (присъствено)

Покриване на разходи: 

Участието в обучението е безплатно. Организаторите ще осигурят обучителни материали за участниците, обяд и кафе паузи в рамките на присъственото обучение.

За участници от София–град и София–област не се предвижда покриване на транспортни разходи и настаняване. 

На участниците, пътуващи извън София- град и София-област, ще бъдат възстановени транспортни разходи с публичен транспорт или с личен автомобил (след представяне на командировъчна заповед, споразумение за командироване и разходооправдателен документ за гориво) до 50 лв. 

Организаторите не поемат разходи за настаняване.

———————————————www.eufunds.bg ————————————————-

Обучението е част от проект на сдружение “Образование България 2030” по договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01: “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*