28 April, 2020
/ in news
/ By edu

Ключовите компетентности и тяхното ефективно развиване в класната стая са един от приоритетите на образователната реформа от 2016 г. насам. Проведените от нас проучвания през 2019 г. показват, че за да бъдат компетентностите ефективно развивани в клас, учителите трябва да бъдат добре подготвени. Именно такава подготовка цели да предостави обучението за учители на тема „Умения на ХХI век: Развиване на ключови компетентности у учениците“, което провеждаме с Кристина Николова и Екатерина Граменова от Академия НИКЕ. То се състои от четири модула: групово обучение, самостоятелна работа, практическо приложение и работилница. Целта е учителите да придобият увереност и умения да развиват компетентности осъзнато, поетапно и целенасочено, като постоянно получават обратна връзка в процеса. 

Обучението се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” по проект №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Първият модул от обучението се проведе дистанционно на 25 април 2020 г. Благодарим на учителите, които се включиха, за активното им участие. С нетърпение очакваме следващите ни срещи! Дали те ще бъдат на живо или пред екрана, все още не знаем. Това ни даде повод да отворим темата за развитието на ключови компетентности в онлайн среда. Доколко това е възможно и как се случва? Попитахме Кристина Николова. 

1. Възможно ли е ключовите компетентности да бъдат развивани и в онлайн среда и как?

Ключовите компетентности се развиват чрез осмисляне и надграждане на вече получено знание и използването му за решаване на конкретни задачи. Така човек разширява уменията си, като се учи от реалната среда и се адаптира към нови ситуации. Например, учениците могат да приложат познанията, които са получили по статистика (средноаритметично, мода, медиана) когато изчисляват най-добрия резултат от състезанието по бягане между отделните паралелки. Поставени в ситуация да се справят с преподаването и усвояването на учебния материал в нетипична ситуация, и учениците, и учителите имат възможност да надградят не само дигиталната си компетентност, но и уменията си за комуникиране, предприемачество, социализиране, отстояване на гражданска позиция. Именно това е характерно за компетентностите – за тяхното усъвършенстване не е необходим задължително учебен план (въпреки че много помага). Компетентностите се развиват там, където човек, търси решения на проблеми, с които до вчера не се е сблъсквал. В този смисъл извънредното положение и дистанционното обучение са чудесна възможност за излизане извън зоната на комфорт и учене за всички нас. 

2. Какво помага на един учител да развива ключови компетентности в онлайн среда?

Онлайн средата за обучение предлага както ограничения, така и възможности. Възможността за контрол на учителя върху това какво прави конкретният ученик в даден момент от онлайн урока е доста ограничена. Голяма част от учебния материал се изучава от учениците самостоятелно, независимо от усилията, които учителят полага при използване на разнообразни източници: онлайн уроци, видео клипове, текстове от учебници и т.н. Това е възможност за поемане на повече отговорност от страна на учениците. За да бъдат успешни в дистанционното обучение, те трябва да изградят самостоятелност, да разпределят времето си, да балансират правилно между учене и забавление. Учителите могат да използват ситуацията, за да развият именно тези умения у учениците – да ги подкрепят целенасочено в придобиването на компетентности за учене.

3. Кои конкретни умения могат да развиват учителите в дигитална среда и как се случва това?

Добра практика за развиване на умения е поставянето на учениците в автентична  ситуация и стимулирането им да приложат наученото по конкретния учебен предмет в работа по проблеми от заобикалящия свят. В този смисъл използването на т.нар. „изследователски подход“ в обучението или проектно-базирано обучение е чудесен пример за подкрепа на учениците в усвояването на ключовите компетентности. То може успешно да се приложи и в онлайн среда. Учениците получават задача да изследват реален проблем, например ниската позиция на България в международната класация за свобода на словото. При добра организация и структуриране на задачите към учениците, учителите могат да ги насочат да изследват както философски (Философия), така и културно-исторически (История и цивилизация) аспекти на проблема, като анализират съдържанието на журналистически текстове и репортажи (Български език и литература). В същото време учениците могат да работят за развиване на комуникативни умения чрез подготовка за дебат (Български език и литература). Като краен продукт от изследването, учениците могат да разработят детайлна презентация (Информационни технологии), в която да представят както причини, така и възможни решения на разглеждания проблем. Това е само пример за подход към обучението, който може да бъде реализиран и в дигитална среда. За целта е важно да се спазват няколко ключови препоръки: 

1) Подбор на задачите към учениците така, че да се изследват въпроси и теми, заложени в учебните програми по отделните дисциплини;

2) Детайлно планиране на проекта, с ясно заложени в плана на учителя моменти, в които се проверява докъде са стигнали учениците и какъв е резултатът от работата им до момента. Това са „междинни спирки“, които подкрепят и структурират работата на учениците; 

3) Създаване на възможности за творчество и изява на учениците; 

4) Предвиждане на ясни и прозрачни критерии за оценяване както на усилията, положени от учениците (процеса), така и на изработените продукти (съдържанието). 

4. От какви умения се нуждаят учителите, за да развиват ключови компетентности в рамките на дистанционното обучение?

Конкретни умения, които помагат на учителите да развиват ключови компетентности у учениците , са например: 

  • Умения за приложение на т.нар. „обратно планиране“ (backwards planning) с фокус върху образователните цели;
  • Умения за работа на няколко нива с учениците – усвояване на учебно съдържание и на компетентности, а след това измерване на резултатите от формирането както на компетентностите, така и от усвояването на учебното съдържание;
  • Умения за използване на критериални матрици при автентично оценяване на учениците. Това е оценяване в реална ситуация, а не чрез тест. Например ученикът получава оценка от участие в симулация на дискусия в ООН като проверка на  придобитите в час по История и цивилизация компетентности;

За да бъдат успешни в подкрепата на учениците за развиване на ключови компетентности, самите учители трябва да притежават тези компетентности и да са ги развили във висока степен. Степента на формиране на отделните умения зависи от множество фактори: средата, в която съответният човек е израсъл и възможностите му за изява; личностни предпочитания и афинитет към конкретни области и теми; формално образование и достъп до възможности. Всичко това прави един уникален микс от придобити компетентности при всеки човек. В този смисъл, за да бъдат най-полезни за учениците, самите учители трябва постоянно да работят за надграждане на компетенциите си, да бъдат отворени към нови знания и към иновативни педагогически подходи. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*