11 August, 2022
/ in news
/ By edu

Образование България 2030 започна работа по проучване „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“. Проучването е част от проект № BG05SFOP001-2.025-0079 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за повишаване на лидерските компетентности на училищните директори“, финансиран по Оперативна програма  „Добро управление“ 2014-2020 г. (повече информация вижте по-долу).

Чрез проучването целим да направим обстоен преглед на нормативната и реалната картина що се отнася до лидерските компетентности на директорите. На базата на този преглед, заедно с широка група заинтересовани страни, ще изведем препоръки за конструктивни промени, които да предложим на Министерството на образованието и науката. Проучването, както и докладът, в който ще го обобщим, ще бъдат достъпни на нашия уебсайт, а през следващата година ще споделим резултатите, данните и препоръките с широката общественост в рамките на национална конференция.

Очаквайте повече информация тук, в нашия уебсайт, както и в нашите профили във Facebook и LinkedIn


 

 

 

 

Сдружение „Образование България 2030“

стартира на 10.08.2022 г. изпълнението на 

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0079

“Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за повишаване на лидерските компетентности на училищните директори”,

финансиран, съгласно Договор № BG05SFOP001-2.025-0079-C01 по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г.

Целите на проекта са: 

 • Основна цел: Насърчаване на гражданското участие в разработването, прилагането и мониторинга на политики за развитие на лидерските компетентности на училищните директори
 • Специфични цели:
 1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса
 2. Открито и отговорно управление

Дейностите по проекта включват:

 1. Извършването на проучване „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“.
 2. Създаване на препоръки и застъпничество за подобряване на нормативната уредба, свързана с развитието на лидерските компетентности на училищните директори.
 3. Провеждане на заключителна конференция „Ефективно училищно лидерство за качествено образование“ с участието на бизнес, граждански и публичен сектор за последващи дейности за приложение на резултатите на макро ниво.

Целевата група по проекта са:

 1. Структури на държавната администрация, в частност МОН 
 2. 2.НПО и структури, представляващи училищните директори 
 3. 3.Бизнес 
 4. 4.Общественост

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

 • Създаване на нужните условия за удовлетворяване потребностите от проучване на нуждите от квалификация и подкрепа в областта на управлението на училищните директори за развитие на лидерските им компетентности.
 • Извеждане на препоръки за подобряване на законодателството и политиките, касаещи лидерските умения на училищните директори. Препоръките ще бъдат отправени към отговорните институции. Заинтересованите страни от бизнеса, гражданския и публичния сектор ще бъдат ангажирани в подкрепата на препоръките и предложението на следващи стъпки за промени на нормативната уредба.

Стойност на проекта – 59 193.50 лв., от които 50 314.47 лв. европейско и 8 879.03 лв. национално финансиране.

Срок на изпълнение – 14 месеца (10.08.2022г. – 10.10.2023г.)

 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*