02 January, 2019
/ Comments Off on Стартираме дългосрочен проект за умения на 21-ви век
/ in news
/ By edu

В края на 2018 г. дадохме старт на нов дългосрочен проект, който акцентира върху уменията на 21-ви век. На 27.12.2018 г. подписахме договор за изпълнението на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развитието на ключови компетентности у учениците“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дейностите по проекта включват:

 1. Проучване „Ключови компетентности и умения за успех – от закон към практика“;
 2. Създаване на препоръки за ефективно преподаване на ключови компетентности/умения в класната стая и повишаване качеството на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти;
 3. Апробиране на препоръките за преподаване на умения в класната стая и механизмите за подобряване на качеството на обученията за квалификация на педагогическите специалисти;
 4. Провеждане на заключителна конференция с участието на бизнес, граждански и публичен сектор за последващи дейности за приложение на резултатите на макро ниво.

Целите на проекта са свързани с трите цели на процедурата, а именно:

 • Партньорско управление с гражданите и бизнеса – проектът цели да създаде среда за взаимодействие между граждански организации, бизнес и институции за проучване на предизвикателствата и извеждане на препоръки, свързани с формулирането на политики в сферата на преподаване на ключови компетентности и подкрепа на педагогическите специалисти чрез по-ефективна продължаваща квалификация в тази сферата;
 • Открито и отговорно управление – проектът има за цел да предложи и валидира механизми за подобряване на политиките, свързани с приложението на Закона за предучилищно и училищно образование и политиките за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти в сферата на преподаване на ключови компетентности чрез съвместни действия между граждански, публичен и частен сектор;
 • Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корпуцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители – проектът цели да предостави препоръки към отговорните институции в лицето на МОН за механизми за приложение на Закона за предучилищно и училищно образование, свързани с преподаването на ключови компетентности и подобряване на системата за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти за повишаване на ефективността и резултатите от обучителните програми, свързани с преподаване на умения в класната стая.

Целевите групи, към които е насочен проектът са следните:

 • Административни структури на изпълнителната власт: Министерство на образовнието и науката и ресорните му дирекции;
 • Неправителствени организации: Експертни неправителствени организации в сферата на образованието.
 • Бизнес: Работодатели и доставчици на обучения;
 • Общественост: учители, директори, родители, представители на университети.

Чрез изпълнението на заложените цели и предвидените дейности по тях, проекът ще изгради взаимодействие между идентифицираните целеви групи, което ще допринесе за създаването на конструктивен диалог, качествен мониторинг на изпълнение на политиките в сферата на образованието и ще повиши гражданското участие в процесите, обвързани със създаването на ключови компетентности за преподаване в класната стая.

Резултатите от изпълнението на проекта ще доведат до апробирани модели за преподаване и развиване на ключови компетентности у учениците в България.

Стойността на проекта е 87 518,36 лв., като безвъзмездната помощ възлиза на 100%, от които 85% в размер на 74 390,61 лв. от Програмата и 15% в размер на 13 127,75 лв. от националния бюджет на Република България и следва да бъде изпълнен до 27.06.2020 г.

———————————-———————————————– www.eufunds.bg —————————————————————————–

Проект №BG05SFOP001-2.009-050 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на ключови компетентности у учениците“, финансиран по Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 от оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Comments are closed.