22 March, 2021
/ in news
/ By edu

На 18.03.2021 г. се проведе втората поред онлайн дискусия от кампанията „Говорят практиците: решения за образованието“

Дискусията „Всички в училище: от достъп към качество“ се проведе онлайн и събра на едно място близо 100 души – учители, директори, образователни медиатори, представители на институциите, медиите и гражданските организации. 

Събитието имаше за цел да инициира диалога за приложението на мерките както за обхващане и връщане на децата и учениците в образователната система, така и за осигуряването на качествено обучение и подкрепа за тях. 

Запис от цялата дискусия можете да видите ТУК

Събитието постави акцент върху необходимостта да се положат допълнителни усилия за създаването на приобщаваща и подкрепяща среда в училище за учениците, които за първи път се включват в образованието или които са отпаднали и са се върнали обратно. Централно място в диалога зае въведеният през 2017 г. Механизъм за обхват и задържане на децата и учениците в образователната система, както и допълнителните предприети мерки, които трябва да гарантират, че учениците не само посещават училище, но и че са успешно приобщени и ще постигат високи резултати. 

В основата на дискусията стоят изводите и препоръките от мониторингов доклад „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени“, който публикувахме в края на 2020 г. Акценти от доклада бяха представени в началото на дискусията от Златка Димитрова, експерт по образователни политики в екипа на Образование България 2030.

Огнян Исаев, програмен директор „Образователни възможности и постижения“ в Тръста за социална алтернатива подчерта, че още след първата година от своето приложение, Механизмът безспорно постига значителен успех в това да включи за първи път или да върне децата обратно в училище. Добави обаче, че има нужда от допълнителен фокус и върху задържането им там. „Децата, които се връщат в училище или се записват за първи път имат по-специфични потребности от подкрепа. За тях е важно да се вземе предвид както нуждата от индивидуален подход към обучението и приобщаването им в училище, така и проблемите, с които се сблъскват семействата им.“ 

В хода на дискусията Росен Богомилов, заместник-директор на 106 ОУ „Григорий Цамблак“, гр. София сподели редица добри практики, които могат да бъдат прилагани в училище, както по отношение на обхвата на учениците, така и във връзка с подкрепата и качественото образование, което получават след това. „Ключова роля за добрата интеграция на учениците в класната стая са двете професионални учебни общности (ПУО), които направихме в училище. Тяхната задача е да диагностицират пропуските на децата и да разработят индивидуален план за обучението и подкрепата на всяко дете. Винаги търсим решенията заедно с родителите“. 

Златина Памукова, образователен медиатор към ЦМЕДТ Амалипе в СУ „Георги Ст. Раковски“, гр. Котел представи ролята на образователните медиатори в постигане на по-добър обхват на децата и учениците от образователната система. Тя отбеляза, че ролята на медиатора е от особено значение за връзката между ученика, училището и цялата местна общност и че позицията на образователните медиатори трябва да бъде приоритизирана в политиките за справяне с проблема с високите нива на отпадане от системата.

Значим извод от дискусията беше, че е важно да бъде оценен ефектът както от прилагането на Механизма, така и от останалите мерки за обхват и задържане на децата и учениците в системата на образованието. 

Запис от цялата дискусия можете да видите ТУК

КАМПАНИЯТА „ГОВОРЯТ ПРАКТИЦИТЕ: РЕШЕНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО“ ПРОДЪЛЖАВА СЪС СЛЕДВАЩИТЕ ДИСКУСИИ: 

По-качествено професионално образование | 15.04.2021 г. 16:00 – 17:00 ч. 

Учители, готови за бъдещето  | 13.05.2021 г. 16:00 – 17:00 ч.  

Допълнителна информация за предстоящите събития ще бъде публикувана на нашия уебсайт и на Фейсбук страницата ни. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*